Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на удостоверение за верен ЕГН

Какво представлява услугата

Описание

Процедурата по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изискванията и необходимите документи; в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът

 

Процедурата по издаване на Удостоверение за верен ЕГН започва по инициатива на общинската администрация (по постоянен адрес на лицето или където се съхраняват актовете за гражданско състояние) чрез подаване на искане от общинската администрация до съответното териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване“. Удостоверението за верен ЕГН се издава от ТЗ ГРАО, след което се връща на общинската администрация.

 

Органът, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт; в случаите на възлагане - служителите, които издават индивидуалния административен акт

 

Верността на ЕГН се удостоверява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез териториалните звена „Гражданска регистрация и административно обслужване

 

Образците на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

 

Искане за издаване на Удостоверение за верен ЕГН по образец, съгласно Приложение № 7а към чл. 120, ал. 5, т. 2 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;

 

Удостоверение за верен ЕГН по образец съгласно Приложение № 6а към чл. 120, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

 

- Правно основание

Закон за гражданската регистрация - чл. 11, ал. 4

Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - чл. 120

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Документ за самоличност.
 • Удостоверение за раждане.

 

В случай, че не подавате заявлението лично, носете  и нотариално заверено пълномощно

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

УСЛУГАТА Е В ТЕСТОВИ РЕЖИМ

 

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на завлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Верността на ЕГН се удостоверява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез териториалните звена "Гражданска регистрация и административно обслужване"

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)02/9405260, (02)9405492
Факс: (02)02/9872517
Адрес на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Приемното време на министерството е от 9,00 до 17,30 ч. без прекъсване.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Да