Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Издаване на удостоверение за регистрация на социално предприятие

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на удостоверение за предприятие клас А и клас А+ и вписването му в Регистър на социалните предприятия.

 

При вписване на предприятията в Регистъра на социалните предприятия се издава удостоверение.

 

Министърът на труда и социалната политика издава заповед за вписване в Регистъра на социалните предприятия. След влизането в сила на заповедта за вписване, министърът издава удостоверение за вписване на социалното предприятие. Заедно с удостоверението за вписване на предприятието се предоставя и векторният файл за използване на марката „Продукт на социално предприятие“.

 

В 14-дневен срок от подаване на заявлението се издава удостоверение на предприятието за вписването му в Регистър на социалните предприятия. Срокът на валидност е в зависимост от класа на социалното предприятие: за предприятие клас А - 3 години, а за клас А+ 2 години.

 

Предприятията, получили удостоверение за вписване в регистъра на социалните предприятия, имат право да добавят към наименованието и правната си форма думите „социално предприятие“, а стоките или услугите, които предоставят, да обозначават с думите „продукт на социално предприятие“.

 

Заявител - физически и юридически лица.

 

Когато документите съдържат лични данни на наетите от заявителя лица, задължително се представя документ, удостоверяващ изрично съгласието на лицата за използването на тези данни от страна на заявителя за целите на вписването на предприятието в Регистъра на социалните предприятия.

 

Когато документите съдържат лични данни на наетите от заявителя лица, задължително се представя документ, удостоверяващ изрично съгласието на лицата за използването на тези данни от страна на заявителя за целите на вписването на предприятието в Регистъра на социалните предприятия.

- Правно основание

Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика - чл. 10, ал. 1,7

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

  1. За издаване на удостоверение за регистрация на социалните предприятия, е необходимо подаване на Заявление по образец от заинтересованото предприятие. Заявлението и документите, които се прилагат към него, се подават до министъра на труда и социалната политика или до оправомощено от него длъжностно лице на хартиен носител или в електронна форма.
  2. Формуляр, удостоверяващ произведена социална добавена стойност, утвърден с Методика за определяне на социалната добавена стойност;
  3. Учредителен договор, устав или друг устройствен документ на предприятието, който включва процедура за прозрачно управление с участие на членовете, работниците или служителите при вземането на решения;
  4. Последният годишен финансов отчет с положителен финансов резултат, отчет за последния отчетен период, както и пояснителни сведения за изразходваните средства по видове разходи за регламентираната дейност и връзката им с целите и програмите на организацията; 
  5. В зависимост от посочената група наети лица в предприятието заявителите подават следните документи:
  • документ, издаден от лицата, при които е проведено лечението или психосоциалната рехабилитация;
  • копие на удостоверение, че лицето е получило закрила по смисъла на Закона за убежището и бежанците; 
  • копие на заповед за ползване на услуга като лице - жертва на трафик на хора по смисъла на Закона за борба с трафика на хора; 
  • копие на заповед за ползване на услуга като лице - жертва на насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие; 
  • справка за средния списъчен брой на персонала на предприятието по чл. 7, т. 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.


Заявлението и документите, които се прилагат към него се разглеждат от комисия, която прави предложение до министъра за издаване на заповед за вписване в Регистъра на социалните предприятия. Когато са спазени изискванията за вписване, министърът на труда и социалната политика издава удостоверение на предприятието за вписването в Регистъра на социалните предприятия.


 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
Съхранете електронната форма на вашия компютър.
Отворете формата с Adobe Reader.
Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
Попълнете всички полета с изискваната информация.
От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на труда и социалната политика.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни от подаване на заявлението

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на труда и социалната политика

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Триадица" № 2, п.к. 1051
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8119412 стационарен телефон, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителя използва
Факс: 988 44 05
Адрес на електронна поща: mlsp@mlsp.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 09,00 ч. до 17,30 ч., всеки работен ден, с непрекъсваем режим на обслужване в ЦАО.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не