Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Заличаване на предприятие от Регистъра на социалните предприятия

Какво представлява услугата

Описание

Предприятията вписани в Регистъра на социалните предприятия, могат да подават заявление за доброволно заличаване от Регистъра.

 

Заявлението за заличаване са подава до министъра на труда и социалната политика.

 

- Правно основание

Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика - чл. 10, ал. 17

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявление по образец

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,През портал за предоставяне на електронни услуги

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
Съхранете електронната форма на вашия компютър.
Отворете формата с Adobe Reader.
Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
Попълнете всички полета с изискваната информация.
От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на труда и социалната политика.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

До три месеца от подаване на заявлението

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Министър на труда и социалната политика

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Триадица" № 2, п.к. 1051
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8119412 стационарен телефон, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителя използва
Факс: 988 44 05
Адрес на електронна поща: mlsp@mlsp.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 09,00 ч. до 17,30 ч., всеки работен ден, с непрекъсваем режим на обслужване в ЦАО.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не