Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Приемане на уведомление за отпечатване на талони за паркиране в зоните за платено паркиране

Какво представлява услугата

Описание

Лице, което иска да отпечатва талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, подава до Министерството на финансите уведомление по чл. 11а от НУРОКЦК. Към уведомлението се прилагат копия на документите, с които се определят зоните за платено и безплатно паркиране и се предоставя управлението на тези места. Документите не се прилагат, когато са представени с предходно уведомление и в тях не са извършвани промени, като това се посочва в уведомлението. Към уведомлението се прилага и образец на ценните книжа, върху който задължително се отбелязва наименованието на издателя. Ценните книжа се отпечатват в съответствие с установени стандарти или утвърдени образци, а когато няма такива – по проект на техния издател или проект изготвен от специализираната печатница.  Когато ценните книжа се отпечатват в страната, лицата изпращат копие от уведомлението до избраната от тях специализирана печатница.

 

Специализирани печатници:

 • „Печатница на БНБ” АД - гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 117;
 • „Демакс” АД - гр. София, кв. Горубляне;
 • „Демакс-Холограми” АД - гр. София, кв. Горубляне;
 • „Демакс Ди Пи Ай“ АД - гр. София, кв. Горубляне, ул. „Абагар“ № 16;
 • „Дунав прес” АД - гр. Русе, бул. „Липник” № 129;
 • „ЕА“ АД - гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 43;
 • „Офсет“ ЕООД - гр. София, ул. „Равнище“ № 20.

 

- Правно основание

 • Закон за счетоводството - чл. 7, ал. 3
 • Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа - чл. 11а

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи: 

 

 1. Уведомление за отпечатване на ценни книжа по чл. 11а от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа – талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, в което се посочват:
 • идентификационни данни – наименование (фирма), единен идентификационен код от Агенцията по вписванията, адрес за кореспонденция;
 • вид, количество, номинална стойност, изисквания относно издаваните ценни книжа и други, ако има такива;
 • избраното място за отпечатване (в страната, съответно избраната специализирана печатница, или в друга държава).
 1. Към уведомлението се прилагат копия на документите, с които се определят зоните за платено и безплатно паркиране и се предоставя управлението на тези места. Документите не се прилагат, когато са представени с предходно уведомление и в тях не са извършвани промени, като това се посочва в уведомлението. 
 2. Към уведомлението се прилага и образец на ценните книжа, върху който задължително се отбелязва наименованието на издателя.
   

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

В Министерството на финансите може да се използва квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП), като средство за електронна идентификация съгласно чл. 3, т. 12 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година.

 

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако достав-чика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8.  След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на финансите.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

неприложимо

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

В 10-дневен срок от получаване на уведомлението за отпечатване на ценни книжа Министерството на финансите изготвя и изпраща писмо поръчка до избраната от издателя специализирана печатница. Копие от писмото поръчка се изпраща на лицето, подало уведомлението за отпечатване на ценни книжа и се получава по един от следните начини:

 • Чрез лицензиран пощенски оператор.
 • Лично, или чрез упълномощено лице, в ЦАО на МФ.
 • По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване или на електронна поща.
   

Кой издава резултата от услугата

Не се издава индивидуален административен акт

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Контрол върху отпечатването на ценните книжа"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Г.С. Раковски" № 102, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9859 2634, 9859 2639
Адрес на електронна поща: minfin@minfin.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, При прилагане на работното време с променливи граници са създадени вътрешни условия за осигуряване присъствието на достатъчно служители в периода от 09:00 до 17:30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на финансите

Идентификатор: 88

Кой може да предостави информация за услугата

Отдел "Контрол върху отпечатването на ценните книжа"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не