Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HU1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG8001RLB0Q5AVKQL510H7

Признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в чужбина

Какво представлява услугата

Описание

За признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в чужбина от лица, желаещи да я упражняват в Република България, се издава удостоверение.

Заявители на услугата могат да бъдат граждани на държави-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, както и граждани на трети страни с професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в държава-членка на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, и граждани на България с професионална квалификация по регулирана професия „вътрешен одитор в публичния сектор“, придобита в държава-членка на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария или трета за Европейския съюз страна, която желаят да я упражняват в Република България.
 

Уведомлението може да бъде подадено по един от следните начини: 

 • В Центъра за административно обслужване (ЦАО)

Заявление за признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ и приложените документи могат да се подадат на място в Центъра за административно обслужване на Министерството на финансите – вход за граждани, от ул. „Г. Бенковски“, стая № 1, партер.

 • Чрез лицензиран пощенски оператор

Заявление за признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ и приложените документи могат да се подадат на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор.

 • По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

В Министерството на финансите може да се използва квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП), като средство за електронна идентификация съгласно чл. 3, т. 12 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година.


Заявление за признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ и приложените документи могат да се подадат и по електронен път на електронен адрес: feedback@minfin.bg и minfin@minfin.bg
 

- Правно основание

Закон за признаване на професионални квалификации - чл. 4, ал. 1

Закон за вътрешния одит в публичния сектор - чл. 21, ал. 5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1. Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ и съответните приложения към нея.

 

Копията на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ и съответните приложения към нея следва да са заверени или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Копията на посочените документи се представят заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

 

 1. Документ за идентичност на имената (на лице с различни имена).

 

Документът за идентичност на имена се представя в оригинал.
Когато не е издаден в Република България, документът следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, която е издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление по електронна поща

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис. Подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ за заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на финансите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

три месеца

Начини на плащане

По банков път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 260 лв.

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 260 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации, приета с Постановление № 178 от 10 юли 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 57 от 24.07.2009г., изм., бр. 16 от 22.02.2011 г., в сила от 22.02.2011г.).

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

В брой на каса в Министерство на финансите

По банков път:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN - BG35 BNBG 9661 30 001484 01

BIC код - BNBGBGSD

за Министерство на финансите

 

- Резултат от услугата

Описание

Удостоверението за признаване на професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ се получава по един от следните начини:

 • от заявителя лично или от лице с нотариално заверено пълномощно в ЦАО на МФ или
 • по пощата на посочения в заявлението адрес за контакт в Република България.

Лицата с призната професионална квалификация по професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ се вписват в списък, който се поддържа и актуализира от Министерството на финансите.

Решението и отказът за признаване на достъп до професия „вътрешен одитор в публичния сектор“ или нейното упражняване на територията на Република България подлежат на оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им, при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Мълчаливият отказ подлежи на оспорване в едномесечен срок от изтичането на 3 месеца от датата, на която са подадени заявлението и всички необходими документи.


Жалбата се подава в писмена форма чрез министъра на финансите и следва да съдържа:

 1. посочване на съда;
 2. трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани;
 3. трите имена и адрес, личния номер - за чужденец;
 4. означение на обжалвания административен акт;
 5. указание в какво се състои незаконосъобразността на акта;
 6. в какво се състои искането;
 7. подпис на лицето, което подава жалбата.

 

В жалбата оспорващият е длъжен да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани, и да представи писмените доказателства, с които разполага.


Към жалбата се прилагат:

 1. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
 2. документ за платена държавна такса, ако такава се дължи;
 3. преписи от жалбата, от писмените доказателства и от приложенията, според броя на останалите страни.
   

Кой издава резултата от услугата

Министър на финансите

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Г.С. Раковски" № 102, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9859 2634, 9859 2639 - в зависимост от индивидуалния тарифен план, не се калкулира добавена стойност
Адрес на електронна поща: feedback@minfin.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, При прилагане на работното време с променливи граници са създадени вътрешни условия за осигуряване присъствието на достатъчно служители в периода от 09:00 до 17:30 ч. Работното време на Центъра за административно обслужване е от 09:00 до 17:30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на финансите

Идентификатор: 88

Кой може да предостави информация за услугата

Сектор "Канцелария и административно обслужване"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не