Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Приемане на уведомление за отпечатване на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта

Какво представлява услугата

Описание

Лице, което иска да отпечатва билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта и притежава лиценз за организиране на хазартната игра, подава до Министерството на финансите уведомление по чл. 10 от НУРОКЦК. Към уведомлението се прилага копие на утвърдените по реда на Закона за хазарта образци на ценните книжа, върху които задължително се отбелязва наименованието на издателя. Когато ценните книжа се отпечатват в страната, лицата изпращат копие от уведомлението до избраната от тях специализирана печатница.

Специализирани печатници:

 • „Печатница на БНБ” АД - гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 117;
 • „Демакс” АД - гр. София, кв. Горубляне;
 • „Демакс-Холограми” АД - гр. София, кв. Горубляне;
 • „Демакс Ди Пи Ай“ АД - гр. София, кв. Горубляне, ул. „Абагар“ № 16;
 • „Дунав прес” АД - гр. Русе, бул. „Липник” № 129;
 • „ЕА“ АД - гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 43;
 • „Офсет“ ЕООД - гр. София, ул. „Равнище“ № 20.

 

 

- Правно основание

 • Закон за счетоводството - чл. 7, ал. 3
 • Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа - чл. 10

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1.  Уведомление за отпечатване на ценни книжа по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа – билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, в което се посочват:
 • идентификационни данни – наименование (фирма), единен идентификационен код от Агенцията по вписванията, адрес за кореспонденция;
 • номер и дата на удостоверението за издаден лиценз за организиране на хазартната игра и/или удостоверението за вписана промяна и информация за утвърдените образци на ценните книжа;
 • разновидност на хазартната игра, тираж и номинална стойност на билетите, фишовете, талоните и другите удостоверителни знаци за участие в хазартни игри, както и конкретното количество, което желаят да отпечатат;
 • избраното място за отпечатване (в страната, съответно избраната специализирана печатница, или в друга държава).
 1. Копие на утвърдените по реда на Закона за хазарта образци на ценните книжа, върху които задължително се отбелязва наименованието на издателя.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

В Министерството на финансите може да се използва квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП), като средство за електронна идентификация съгласно чл. 3, т. 12 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година.

 

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако достав-чика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Министерство на финансите

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

В 10-дневен срок от получаване на уведомлението за отпечатване на ценни книжа Министерството на финансите изготвя и изпраща писмо поръчка до избраната от издателя специализирана печатница. Копие от писмото поръчка се изпраща на лицето, подало уведомлението за отпечатване на ценни книжа.

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Описание

В 10-дневен срок от получаване на уведомлението за отпечатване на ценни книжа Министерството на финансите изготвя и изпраща писмо поръчка до избраната от издателя специализирана печатница. Копие от писмото поръчка се изпраща на лицето, подало уведомлението за отпечатване на ценни книжа и се получава по един от следните начини:

 

 • Чрез лицензиран пощенски оператор.
 • Лично, или чрез упълномощено лице, в ЦАО на МФ.
 • По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване или на електронна поща.

 

Кой издава резултата от услугата

Не се издава индивидуален административен акт

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Контрол върху отпечатването на ценните книжа"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Г.С. Раковски" № 102, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9859 2634, 9859 2639
Адрес на електронна поща: minfin@minfin.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, При прилагане на работното време с променливи граници са създадени вътрешни условия за осигуряване присъствието на достатъчно служители в периода от 09:00 до 17:30 ч.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Министерство на финансите

Идентификатор: 88

Кой може да предостави информация за услугата

Отдел "Контрол върху отпечатването на ценните книжа"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не