Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K420S1

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

Какво представлява услугата

Описание

Извършват се справки и се предоставя информация на граждани по отношение на имоти - частна и публична държавна собственост

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Когато не са налице основанията за извършване на исканата административна услуга, областният управител се произнася с мотивиран отказ. Отказът на областния управител подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата се подава чрез областния управител до съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на отказа.

Ограничения и условности:

В случай, че не бъде отговорено по искането в срок, е налице хипотезата на мълчалив отказ и може да се обжалва в едномесечен срок от изтичане на срока за произнасяне.

- Правно основание

Закон за държавната собственост - чл. 77

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Препис от скица на устройствен план, респективно карта за възстановена собственост, когато няма влязла в сила кадастрална карта.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Областна администрация
 


или
 


Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.
 

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

- Резултат от услугата

Описание

Чрез лицензиран пощенски оператор, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му.

Лично от звеното за административно обслужване.

В Системата за сигурно електронно връчване.

Кой издава резултата от услугата

Областна администрация

- Услугата се предоставя от областните администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не