Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Какво представлява услугата

Описание

Информация за предоставяната услуга

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ (ЦАО)

Адрес: община Банско, гр. Банско 2700, пл.„Никола Вапцаров”№  1, в сградата на Община Банско.

Работно време: от 07:30 до 18:00 часа без прекъсване oт понеделник до петък

Електронен адрес за комуникация с потребителите: delovodstvo@bansko.bg

Телефони за комуникация с потребителите:

Служители от ЦАО

 • 0749/88648
 • 0749/88619     

*Посочените телефони са стационарни, входящите обаждания се отчитат според Тарифата на абоната.

СРОКЪТ И ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА, ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

До 14 дни – 46 лв.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка

Заверено копие на документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка

към удостоверението за регистрация, когато автомобилът не е собственост на търговеца

Документ за платена такса.

Пълномощно. 

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ:

Образци и формуляри можете да намерите на:www.bansko.bg

 

НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
 • Устно в Центъра за административно обслужване.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор.
 • На e-mail: delovodstvo@bansko.bg.
 • Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ , с ПИК на НОИ или КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/a3b42a1d-f44d-46f0-8196-4c460e425cc2 ;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ:

Ниво на предоставяне на услугата:

Извършване на сделки и/или трансакции по услуги от Ниво III включващи онлайн разплащане и доставка (IV-то ниво)
Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: www.bansko.bg

Интернет адрес за служебно заявяване:delovodstvo@bansko.bg

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА:

delovodstvo@bansko.bg

НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА:

По Ваш избор:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;
 • По електронен път на точно упомената електронна поща.

Документът/Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • като вътрешна куриерска пратка;
 • като международна препоръчана пощенска пратка;
   

 

 

- Правно основание

Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 5

Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 6

Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 10, ал. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Заявлението за изпълнение на услугата се подава до Кмета на общината в Центъра за административно обслужване, лично от заинтересованото лице или упълномощено от него лице, което се задължава да представи оригинал на пълномощно – заверено от Нотариус, като приложи копие от същото към заявлението.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • Пълномощно - копие;
 • Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка;
 • Заверено копие от документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка към удостоверение за регистрация, когато автомобила не е собственост на търговеца;
 • Копие на документ (договор за наем, договор за лизинг или др.), удостоверяващ съгласието на собственика на превозното средство да бъде вписано в списъка към удостоверението за регистрация (в случаите, когато превозното средство не е собственост на търговеца);
 • Документ за платена такса за изпълнение на услугата.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация.

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Кмет на община

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Обслужване"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, гр.Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1, п.к. 2770
Код за междуселищно избиране: 0749
Телефон за връзка: (0749)074988621
Адрес на електронна поща: obabansko@bansko.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:00, Служителите от отдел"Обслужване" подсигуряват непрекъснат достъп до заявяване на административни услуги от 7.30-18.00ч.

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не