Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

Какво представлява услугата

Описание

Информация за предоставяната услуга

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ (ЦАО)

Адрес: община Банско, гр. Банско 2700, пл.„Никола Вапцаров”№  1, в сградата на Община Банско.

Работно време: от 07:30 до 18:00 часа без прекъсване oт понеделник до петък

Електронен адрес за комуникация с потребителите: delovodstvo@bansko.bg

Телефони за комуникация с потребителите:

Служители от ЦАО

 • 0749/88648
 • 0749/88619     

*Посочените телефони са стационарни, входящите обаждания се отчитат според Тарифата на абоната.

СРОКЪТ И ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА, ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

14 дни

Изисквани документи:

Представяне на заснемане и други данни, изчисления и документи съобразно указанията по ал. 3 от ЗУТ, които се прилагат като неразделна част към одобрения инвестиционен проект и доказват, че съществените отклонения са отстранени.

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ:

Образци и формуляри можете да намерите на:www.bansko.bg

НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА:

 Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

 Устно в Центъра за административно обслужване.

Чрез лицензиран пощенски оператор.

На e-mail: delovodstvo@bansko.bg.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ:

Ниво на предоставяне на услугата: Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри;

Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване: www.bansko.bg;

Интернет адрес за служебно заявяване:delovodstvo@bansko.bg;

НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА:

По Ваш избор:

Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;
По електронен път на точно упомената електронна поща.

Документът/Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
като вътрешна куриерска пратка;
като международна препоръчана пощенска пратка;

 

 

- Правно основание

Закон за устройство на територията - чл. 224а, ал. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

 

Допълнителни документи:

 

1. Проект-заснемане, придружен с необходимите изчисления.

 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Кой издава резултата от услугата

Кмет на община

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Териториално и селищно устройство"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, пл."Никола Вапцаров" № 1, п.к. 2770
Код за междуселищно избиране: 0749
Телефон за връзка: (0749)88632, (0749)88618
Адрес на електронна поща: obabansko@bansko.bg
Работно време: Стандартно, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не