Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък при произвеждане на частични избори на 27 февруари 2022 г. по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

Какво представлява услугата

Описание

Съгласно хронограма на ЦИК срокът за заявяване на услугата е до 12.02.2022 г. 

 

Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден.

 

Услугата се предоставя на избиратели, които желаят да бъдат вписани в избирателния списък на секцията по настоящия си адрес при произвеждане на нови и частични избори на 27 февруари 2022 г.

 

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 12.02.2022 г. вкл., до кмета на общината/района/кметството или кметския наместник по настоящия адрес на избирателя. 


Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО в МРРБ (https://regna.grao.bg/), като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис. ГД ГРАО извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му. 


Органът по чл. 23, ал. 1 ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените заявления на ГД ГРАО в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден, за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес, включително и при подадено електронно заявление.


След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

- Правно основание

 • Чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Попълнено заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи" .
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер идентифицира заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Общинска администрация

 

или

 

натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Кметът на общината по настоящ адрес

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не