Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HB1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42055

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

Какво представлява услугата

Описание

Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство се подава при
придобиване на въздухоплавателно средство или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.


Декларацията се подава от собствениците на въздухоплавателни средства, вписани в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република България. Когато въздухоплавателното средство принадлежи на няколко лица, декларация се подава от единия от съсобствениците, като задължително се вписват данните на другите съсобственици.

Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрация на въздухоплавателното средство.
 

- Правно основание

 • Закон за местните данъци и такси, чл. 54, ал. 4 

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление - декларация по образец.
 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи" .
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
 7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
   

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация

 

или

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

Срок за подаване на данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство: Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на въздухоплавателно превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък. Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %. За въздухоплавателните средства, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването. При прехвърляне на собствеността на въздухоплавателно средство новият собственик не заплаща данъка за текущата година, ако предишният собственик го е платил за времето до края на годината. При подаване на декларация следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното въздухоплавателно средство, когато в общината няма информация за платения данък.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Органи по приходите / длъжностни лица от звено "Местни данъци и такси" към съответната община

- Услугата се предоставя от общински администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Кой може да предостави информация за услугата

Специализирана администрация, отдел "Местни данъци и такси"

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не