Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2901
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80011AE0Q5UOQ2UJ1GC0

Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за:

 • проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, или за заустване на отпадъчни води;
 • експлоатация на съществуващи обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания.

- Правно основание

 • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 3; чл. 52, ал. 1, т. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, с приложени посочените документи, съгласно чл.60 на ЗВ.

 

 1. За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания:

 

 1. Приложения по чл.11, ал.3 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:

 

 • Копие или само се посочва номерът на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).
 • Актуална скица или карта за имотите, в които се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган
 • Съгласувателни становища от министъра на отбраната и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в случаите на дълбоководно заустване в р. Дунав, вътрешните морски води или териториалното море
 • Съгласувателно становище от общинската администрация в случаите на заустване на отпадъчни води във води по чл.19, ал.1, т.1 от Закона за водите
 • Становище от собственика на водния обект относно проучване за въздействието върху водния обект на количеството заявени за заустване отпадъчни и/или дъждовни води с цел защита от вредното въздействие на водите
 1. Приложения по чл.11, ал.4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
 • Картен материал за региона в подходящ мащаб с нанесени:
 1. границите на обекта, от дейността на който се формират отпадъчни води, и близки населени места;
 2. водният обект;
 3. трасето на отвеждащия колектор след площадката на пречиствателната станция и/или пречиствателното съоръжение до мястото на заустване, обозначено с географски координати;
 4. частта от съществуващата канализационна мрежа на обекта - по видове потоци и съоръжения към нея, с посочени географски координати на мястото/местата на заустване във водния обект;
 5. мястото на пречиствателната станция и/или пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
 6. предложение за места за собствен мониторинг, включително места за монтиране на измервателни устройства за количествата на заустваните отпадъчни води;
 7. водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в района с нанесени границите на санитарно-охранителните им зони, както и санитарно-охранителните зони около водоизточниците за минерални води.
 • Данни за вида на канализационната мрежа и предвидените съоръжения към нея
 • Данни за пречиствателната станция за отпадъчни води:
 1. количество и състав на отпадъчните води на вход и на изход пречиствателна станция;
 2. срок за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция и/или пречиствателните съоръжения;
 3. място/места и начин на заустване на отпадъчните води във водния обект.
 • Данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество и състав на отпадъчните води, както и броя на еквивалентните жители
 • Информация за производствените предприятия, за които е предвидено да се включват в селищната канализационна мрежа:
 1. собственик или оператор на предприятието;
 2. дейност и описание на технологията;
 3. изпускани средноденонощни и средногодишни водни количества;
 4. вид и технология на локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения по
 5. отделните потоци;
 6. списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, изпускани в отпадъчните води;
 7. концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
 8. характерни замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива, както и информацията, която се изисква по чл.35, ал.4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г.
 • Информация за повторно използване на част от пречистените отпадъчни води:
 1. наличие на възможности за повторно използване на пречистените отпадъчни води при спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда;
 2. цели на повторното използване;
 3. максимално часово, средноденонощно и годишно количество на повторно използваните отпадъчни води.

 

 1. Приложения по чл.11, ал.7 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
 • Информация за вида на изградената канализационна система, включително приложени чертежи, с включени, когато това е приложимо, данни за преливниците при смесена канализационна система, дъждозадържателни резервоари, аварийни изпускатели при канализационните помпени станции и байпасни връзки при пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води;
 • Копия от разрешителни за водовземане и/или договор за предоставена водна услуга от В и К оператор за водоснабдяване на населеното място;
 • Проектни и действителни данни за капацитета на пречиствателната станция и/или пречиствателните съоръжения (Qмакс.час., Qср.ден., Qгодишно и брой на еквивалентните жители), както и параметри, характеризиращи качеството на водите на вход и на изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
 • Технологична схема за пречистване на отпадъчните води по потоци, вкл. редукция на показателите в отделните стъпала на пречистване;
 • Количество и вид на отпадъците, включително утайките, образувани от пречиствателния процес, предвиден метод за тяхното третиране, в т.ч. оползотворяване или обезвреждане Информация за неизградени/невъведени в експлоатация пречиствателни съоръжения от проектната технологична схема на пречиствателната станция за отпадъчни води с посочени срокове за изграждането/въвеждането им в експлоатация;
 • Данни и резултати от провеждан собствен мониторинг на количеството и качеството на заустваните отпадъчни води с посочени местата и видът на измервателните устройства;
 • Програма с предвидени мероприятия и срокове за намаляване на замърсяването на заустваните отпадъчни води и привеждане дейността на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите, целите и сроковете, определени в съответния план за управление на речните басейни.

 

Забележка:

 

 1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лицето с представителна власт по регистрация на юридическото лице/търговеца - собственик на канализационната система.
 2. Когато за издаване на разрешителното се изисква представянето на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията, същият се подготвя от лица, които притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
 3. При наличие на държавна, служебна или друга защитена от закон тайна заявителят я предоставя на компетентния орган по издаване на разрешителното при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

 

 1. За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти

 

 1. Приложения по чл.11, ал.1, ал.2 и ал.3 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
 • Копие или само се посочва номерът на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).
 • Актуална скица или карта за имотите, в които се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган; 
 • Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, в случаите, в които ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения
 • Договор между собствениците на отделните обекти (в случаите на групово събиране, отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчни води от два и повече обекта);
 • Документ за учреденото право на ползване на обекта (когато ползвателят и собственикът на обекта, формиращ отпадъчни води, са различни физически или юридически лица);
 • Съгласувателни становища от министъра на отбраната и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в случаите на дълбоководно заустване в р. Дунав, вътрешните морски води или териториалното море;
 • Съгласувателно становище от общинската администрация в случаите на заустване на отпадъчни води във води по чл.19, ал.1, т.1 от Закона за водите; 
 • Становище от собственика на водния обект относно проучване за въздействието върху водния обект на количеството заявени за заустване отпадъчни и/или дъждовни води с цел защита от вредното въздействие на водите

 

 1. Приложения по чл.11, ал.4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
 • Картен материал за региона в подходящ мащаб с нанесени:
 1. границите на обекта, от дейността на който се формират отпадъчни води, и близки населени места;
 2. водният обект;
 3. трасето на отвеждащия колектор след площадката на пречиствателната станция и/или пречиствателното
  съоръжение до мястото на заустване, обозначено с географски координати;
 4. частта от съществуващата канализационна мрежа на обекта - по видове потоци и съоръжения към нея, с
  посочени географски координати на мястото/местата на заустване във водния обект;
 5. мястото на пречиствателната станция и/или пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
 6. предложение за места за собствен мониторинг, включително места за монтиране на измервателни устройства за количествата на заустваните отпадъчни води;
 7. водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в района с нанесени границите на санитарно- охранителните им зони, както и санитарно-охранителните зони около водоизточниците за минерални води.
 • Данни за вида на канализационната мрежа и предвидените съоръжения към нея
 • Данни за пречиствателната станция за отпадъчни води:
 1. количество и състав на отпадъчните води на вход и на изход пречиствателна станция;
 2. срок за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция и/или пречиствателните съоръжения;
 3. място/места и начин на заустване на отпадъчните води във водния обект.
 • Данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество и състав на отпадъчните води
 • Информация за повторно използване на част от пречистените отпадъчни води:
 1. наличие на възможности за повторно използване на пречистените отпадъчни води при спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда;
 2. цели на повторното използване;
 3.  максимално часово, средноденонощно и годишно количество на повторно използваните отпадъчни води.
 • Данни от разрешителното за водовземане или от договора за предоставена водна услуга
 1. За промишлени предприятия - приложения по чл.11, ал.6 и ал.7 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
 • Собственик и/или оператор на предприятието;
 • Предвиден брой на персонала, работни часове в денонощието, сезонност и работни дни в годината;
 • Данни за водоснабдяването на обекта, средноденонощни и годишни водни количества - общо и по цели на водопотребление;
 • Дейност и описание на предвижданата технология на производство;
 • Списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, които ще бъдат изпускани в отпадъчните води;
 • Проектни данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество на формиращите се отпадъчни води по потоци
 • Концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция; 
 • За характерните замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива по смисъла на чл.35 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г., които се предвижда да бъдат достигнати с избраните технология на производство и технология на пречистване;
 • Проектни данни за вида на канализационната мрежа на обекта по потоци и съоръжения към нея;
 • Проектни данни за локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води по отделни потоци:
 1. вид и технология;
 2. количество и състав на отпадъчните води на вход и на изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
 3. срок за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция и съоръженията по етапи;
 4. място/места и начин на заустване на отпадъчните води във водния обект с географски координати по система WGS 84.
 • Предложения за място/места за собствен мониторинг, включително място/места за монтиране на измервателни устройства за количеството на заустваните отпадъчни води
 • План за действие при аварийни ситуации, включващ мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни изпускания на замърсяващи вещества във водния обект
 • Информация за вида на изградената канализационна система, включително приложени чертежи, с включени, когато това е приложимо, данни за преливниците при смесена канализационна система, дъждозадържателни резервоари, аварийни изпускатели при канализационните помпени станции и байпасни връзки при пречиствателните станции и съоръжения за отпадъчни води 
 • Копия от разрешителни за водовземане и/или договор за предоставена водна услуга от В и К оператор 
 • Проектни и действителни данни за капацитета на пречиствателната станция и/или пречиствателните съоръжения (Qмакс.час., Qср.ден., Qгодишно), както и параметри, характеризиращи качеството на водите на вход и на изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения 
 • Технологична схема за пречистване на отпадъчните води по потоци, вкл. редукция на показателите в отделните стъпала на пречистване
 • Количество и вид на отпадъците, включително утайките, образувани от пречиствателния процес, предвиден метод за тяхното третиране, в т.ч. оползотворяване или обезвреждане
 • Информация за неизградени/невъведени в експлоатация пречиствателни съоръжения от проектната технологична схема на пречиствателната станция за отпадъчни води с посочени срокове за изграждането/въвеждането им в експлоатация
 • Данни и резултати от провеждан собствен мониторинг на количеството и качеството на заустваните отпадъчни води с посочени местата и видът на измервателните устройства
 • Програма с предвидени мероприятия и срокове за намаляване на замърсяването на заустваните отпадъчни води и привеждане дейността на обекта в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите, целите и сроковете, определени в съответния план за управление на речните басейни


Забележка:

 

 1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрация на юридическото лице/търговеца.
 2. Когато за издаване на разрешителното се изисква представянето на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията, същият се подготвя от лица, които притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
 3. При наличие на държавна, служебна или друга защитена от закон тайна заявителят я предоставя на компетентния орган по издаване на разрешителното при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация..

 

 1. За издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания

 

 1. Приложения по чл.11, ал.1, ал.2 и ал.3 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
 • Копие или само се посочва номерът на действащ (влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение,
  както и незагубил правно действие) административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване
  на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, за одобряване, съответно съгласуване на инвестиционното предложение, за чието осъществяване се иска разрешаване на  ползването на водния обект (в т.ч. писмо от компетентния орган по отношение приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие).
 • Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен
  орган;
 • Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, в случаите, в които ползването на водния
  обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;
 • Договор между собствениците на отделните обекти (в случаите на групово събиране, отвеждане, пречистване и
  заустване на отпадъчни води от два и повече обекта); 
 • Съгласувателни становища от министъра на отбраната и министъра на транспорта, информационните
  технологии и съобщенията в случаите на дълбоководно заустване в р. Дунав, вътрешните морски води или
  териториалното море; 
 • Съгласувателно становище от общинската администрация в случаите на заустване на отпадъчни води във води
  по чл.19, ал.1, т.1 от Закона за водите; 
 • Становище от собственика на водния обект относно проучване за въздействието върху водния обект на
  количеството заявени за заустване отпадъчни и/или дъждовни води с цел защита от вредното въздействие на
  водите.

 

 1.  Приложения по чл.11, ал.4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на
  отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници
  на замърсяване:

 

 • Картен материал за региона в подходящ мащаб с нанесени:
 1. границите на обекта, от дейността на който се формират отпадъчни води, и близки населени места;
 2. водният обект;
 3. трасето на отвеждащия колектор след площадката на пречиствателната станция и/или пречиствателното съоръжение до мястото на заустване, обозначено с географски координати;
 4. частта от съществуващата канализационна мрежа на обекта - по видове потоци и съоръжения към нея, с посочени географски координати на мястото/местата на заустване във водния обект;
 5. мястото на пречиствателната станция и/или пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
 6. предложение за места за собствен мониторинг, включително места за монтиране на измервателни устройства за количествата на заустваните отпадъчни води;
 7. водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване в района с нанесени границите на санитарно-охранителните им зони, както и санитарно-охранителните зони около водоизточниците за минерални води.
 • Данни за вида на канализационната мрежа и предвидените съоръжения към нея
 • Данни за пречиствателната станция за отпадъчни води:
 1. количество и състав на отпадъчните води на вход и на изход пречиствателна станция;
 2. срок за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция и/или пречиствателните съоръжения;
 3. място/места и начин на заустване на отпадъчните води във водния обект.
 • Данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество и състав на отпадъчните води
 • Информация за повторно използване на част от пречистените отпадъчни води:
 1. наличие на възможности за повторно използване на пречистените отпадъчни води при спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда;
 2. цели на повторното използване;
 3. максимално часово, средноденонощно и годишно количество на повторно използваните отпадъчни води.
 • Данни от разрешителното за водовземане или от договора за предоставена водна услуга
 1. За канализационна система на населено място, селищно и курортно образувание - приложения по чл.11, ал.4, т.4 и т.5 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
 • Брой на еквивалентните жители в населеното място, селищното или курортното образувание
 • Информация за производствените предприятия, за които е предвидено да се включват в селищната канализационна мрежа:
 1. собственик или оператор на предприятието;
 2. дейност и описание на технологията;
 3. изпускани средноденонощни и средногодишни водни количества;
 4. вид и технология на локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения по отделните потоци;
 5. списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, изпускани в отпадъчните води;
 6. концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
 7. характерни замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива, както и информацията, която се изисква по чл.35, ал.4 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г.

 

 1. За промишлени предприятия - приложения по чл.11, ал.6 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване:
 • Собственик и/или оператор на предприятието;
 • Предвиден брой на персонала, работни часове в денонощието, сезонност и работни дни в годината;
 • Данни за водоснабдяването на обекта, средноденонощни и годишни водни количества - общо и по цели на водопотребление;
 • Дейност и описание на предвижданата технология на производство;
 • Списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, които ще бъдат изпускани в отпадъчните води;
 • Проектни данни за максимално часовото, средноденонощното и годишното количество на формиращите се отпадъчни води по потоци; 
 • Концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция
 • За характерните замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива по смисъла на чл.35 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г., които се предвижда да бъдат достигнати с избраните технология на производство и технология на пречистване
 • Проектни данни за вида на канализационната мрежа на обекта по потоци и съоръжения към нея
 • Проектни данни за локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води по отделни потоци:
 1. вид и технология;
 2. количество и състав на отпадъчните води на вход и на изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;
 3. срок за започване, завършване и въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция и съоръженията по етапи;
 4. място/места и начин на заустване на отпадъчните води във водния обект с географски координати по система WGS 84.
 • Предложения за място/места за собствен мониторинг, включително място/места за монтиране на измервателни устройства за количеството на заустваните отпадъчни води;
 • План за действие при аварийни ситуации, включващ мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни изпускания на замърсяващи вещества във водния обект.


Забележка:

 

 1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрация на юридическото лице/търговеца.
 2. Когато за издаване на разрешителното се изисква представянето на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията, същият се подготвя от лица, които притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
 3. При наличие на държавна, служебна или друга защитена от закон тайна заявителят я предоставя на компетентния орган по издаване на разрешителното при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към към съответната Басейнова дирекция.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор на Басейнова дирекция

+ Административни звена, предоставящи услугата

1. Басейнова дирекция "Черноморски район" - гр. Варна, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" № 33
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)631 447
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30
 

2. Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – гр. Благоевград, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66, п.к. 2700
Телефон за връзка: 073894103, 073894108
Адрес на електронна поща: bdblg@wabd.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30
 

3. Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - гр. Пловдив, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)60 47 20
Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30
 

4. Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)885108, (064)885107
Адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.org
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не