Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2901
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80011AE0Q5UOQ2UJ1GC0

Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти

Какво представлява услугата

Описание

Заявяване на услугата

 

За разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилищата - юридически лица и еднолични търговци
За разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения по чл.140, ал.7 от Закона за водите - лицето, определено от областния управител за изпълнител на дейностите по почистване, необходими за осигуряване на нормална проводимост на речното легло

 

 

Подаване на заявление

 

За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, с приложени посочените документи, съгласно чл.60 на ЗВ.

 

 

Провеждане на процедура по реда на Раздел ІІ, Глава ІV на Закона за водите.

 

В хода на процедурата:
- Проверява се дали заявлението съдържа изискващите се информация и приложения съгласно обявения образец и дали съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията. При неотстраняване на констатирани несъответствия в документацията в указания срок документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.
- Искането се преценява от компетентния орган
- Прави се публично обявяване на искането

 

 

Издаване на разрешително

 

Органът отказва издаване на разрешително при наличие на условия, посочени в чл.68 от Закона за водите.

 

- Правно основание

Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 4 и чл. 140, ал. 7; чл. 52, ал. 1, т. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

 1. Копие на сключения с областния управител договор по чл. 140, ал. 6 от ЗВ
 2. Копие на технически проект за изземването по чл. 140, ал. 7 от ЗВ съдържащ:
 • · определения участък, от който ще се изземват наносни отложения;
 • · надлъжен профил на заявения участък/участъци;
 • · напречни профили;
 • · обем на наличните наносни отложения;
 • · схема на опорната геодезична мрежа с основен репер;
 • · транспортна схема на извозване на материалите;
 • · място за депониране на иззетия материал извън границите на водния обект;
 • · количествено-стойностна сметка на дейността по изземване и депониране.
 1. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на имота, където ще се депонира иззетият материал
 2. Копие или само се посочва номер на действащ акт на компетентния орган по околна среда за съгласуване на дейността

 

Забележка:

 

 1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
 2. Техническите проекти за изземването се изготвят от лица, които притежават професионална квалификация „магистър-инженер“ по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към към съответната Басейнова дирекция.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

До 5 месеца - съобразно процедурата в Раздел ІІ, Глава ІV на Закона за водите.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

1. Басейнова дирекция "Черноморски район" - гр. Варна, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 631 447, (052)687455, обявените телефони са стационарни, обаждането е на цена, съгласно тарифата на съответния оператор
Адрес на електронна поща: bdvarna@bsbd.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време Понеделник - Петък 09.00 - 17.30 часа Без прекъсване

 

2. Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – гр. Благоевград, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66, п.к. 2700
Телефон за връзка: 073894103, 073894108
Адрес на електронна поща: bdblg@wabd.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30

 

3. Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - гр. Пловдив, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)60 47 20
Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30

 

4. Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)885108, (064)885107
Адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.org
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не