Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения във връзка с предвидените дейности за почистване на речното легло за поддържане на проводимостта му, или ползване с цел изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилищата

 

- Правно основание

 • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 4 и чл. 140, ал. 7; чл. 52, ал. 1, т. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

 1. Копие на сключения с областния управител договор по чл. 140, ал. 6 от ЗВ
 2. Копие на технически проект за изземването по чл. 140, ал. 7 от ЗВ съдържащ:
 • · определения участък, от който ще се изземват наносни отложения;
 • · надлъжен профил на заявения участък/участъци;
 • · напречни профили;
 • · обем на наличните наносни отложения;
 • · схема на опорната геодезична мрежа с основен репер;
 • · транспортна схема на извозване на материалите;
 • · място за депониране на иззетия материал извън границите на водния обект;
 • · количествено-стойностна сметка на дейността по изземване и депониране.
 1. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на имота, където ще се депонира иззетият материал
 2. Копие или само се посочва номер на действащ акт на компетентния орган по околна среда за съгласуване на дейността

 

Забележка:

 

 1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
 2. Техническите проекти за изземването се изготвят от лица, които притежават професионална квалификация „магистър-инженер“ по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към към съответната Басейнова дирекция.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор на Басейнова дирекция

+ Административни звена, предоставящи услугата

1. Басейнова дирекция "Черноморски район" - гр. Варна, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33
Телефон за връзка: 052/ 631 447

 

2. Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – гр. Благоевград, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград,  бул. Св. Димитър Солунски №66, п.к. 2700
Телефон за връзка: 073894103, 073894108
Адрес на електронна поща: bdblg@wabd.bg

 

3. Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - гр. Пловдив, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Телефон за връзка: 032/60 47 20
Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@abv.bg

 

4. Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"

Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
Телефон за връзка: (064)885108, (064)885107
Адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.org


Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не