Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2901
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80011AE0Q5UOQ2UJ1GC0

Издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за:

 • регулиране на оттока;
 • линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи;
 • защита от вредното въздействие на водите;
 • хидротехнически пристанищни съоръжения;
 • плаващи съоръжения в язовири;
 • водовземане от повърхностни води.

- Правно основание

 • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 1; чл. 52, ал. 1, т. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

 1. Заявление по образец.
 2. Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган;
 3. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата „водоподаване“ – когато водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползване на съществуващи съоръжения.
 4. В зависимост от заявената цел на ползване се представят допълнително следните документи по чл.60, ал.4, т.1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл.31, чл.32, чл.33, чл.35, чл.39, чл.40 от Наредбата за ползването на повърхностните води ( ДВ, бр.100 от 16.12.2016 г.):
 • За цел изграждане на нови и реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения (с изключение на плаващи съоръжения в язовири)
  • инвестиционен проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията;
  • хидроложка част и хидравлично оразмеряване;
  • обосновки, изчисления и доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 156е, ал. 2 от Закона за водите, в случаите когато чрез изземването на наносни отложения се изменят физичните характеристики на повърхностно водно тяло.
 • За цел плаващи съоръжения в язовири
  • проект, одобрен от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за изграждане на съоръжението и за дейността му, който включва: характеристика на инвестиционното предложение; схема за преместване на съоръжението при промяна на установеното водно ниво; предварителен договор с ВиК оператор за транспортиране на отпадъчните води и с фирма, притежаваща разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците, за извозване на образуваните отпадъци и/или проект за пречистване на отпадъчните води, когато такива се формират от извършваната дейност на плаващото съоръжение;
  • документ за регистрация и годност на плаващото съоръжение от Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
  • договор с водолазна фирма за годишно обслужване на закотвящите съоръжения.
  • одобрен авариен план за целия период на строителство.
 • За цел аквакултури и свързаните с тях дейности, чрез използване на съоръжения за осъществяване на дейността
  • проект за дейността, който включва: характеристика на инвестиционното предложение, включително обосновка за заявен лимит за производство на аквакултури, в тон/година; описание на технологичния процес за отглеждане на посочените в проекта аквакултури; технически параметри и оборудване на съоръженията за използване на водния обект, когато се използват плаващи (садки) и потопяеми съоръжения; обосновка на необходимата производствена и експлоатационна площ;
  • съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно зоните за стопански риболов и зоните за рибовъдство в големи язовири - когато язовирът не е зониран;
  • становища по проекта и мястото за изпълнение на дейностите от Щаба по подготовка на Военноморските сили на Република България и от Изпълнителната агенция „Морска администрация“ - когато дейността се извършва в крайбрежните морски води и териториалното море или в река Дунав;
  • одобрен от общинския експертен технически съвет проект за промяна на предназначението на язовира, съгласно чл. 60, ал. 4, т. 5, буква „г“ от Закона за водите;
  • идентификационни данни (номер, дата на издаване, срок на валидност) на концесионен договор или договор за наем, аренда и др. - при ползване на водни обекти - публична държавна собственост или публична общинска собственост;
  • последният протокол от комисията за извършване на технически прегледи по чл.14, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на техническото им състояние (обн., ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.)
 • За цел аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността
  • проект за дейността, който включва: характеристика на инвестиционното предложение, включително обосновка за заявен лимит за производство на аквакултури, в тон/година; описание на технологичния процес за отглеждане на посочените в проекта аквакултури;
  • идентификационни данни (номер, дата на издаване, срок на валидност) на концесионен договор или договор за наем, аренда и др. - при ползване на водни обекти - публична държавна собственост или публична общинска собственост;
  • последният протокол от комисията за извършване на технически прегледи по чл.14, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол на техническото им състояние;
 • За цел изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилищата
  • технически проект за изземването, който съдържа: надлъжен профил на за-явения участък/участъци; напречни профили; обем на наличните наносни отложения; обем от наносни отложения, заявени за изземване; схема на опорната геодезична мрежа с основен репер; транспортна схема за извозване на иззетия материал, одобрена от общината; място за депониране на иззетия материал, което трябва да е извън границите на водния обект; схема на за-явения участък, от който ще се изземват наносни отложения; мерки за недопускане на потенциални срутища и свлачища в язовира и бреговата ивица.
 • За цел поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почис-тване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119а, ал. 1, т. 5 ЗВ
  • проект за дейността, който съдържа: характеристика и описание на дейност-та; график и срок за осъществяване на дейността, режим на работа, транс-портна схема на извозване на материалите, одобрена от общината, договор за предаване на отпадъците в инсталации/съоръжения за третирането им.
 • За цел изграждане на изкуствен риф в Черно море
  • проект за изкуствен риф, който съдържа: обяснителна с инженерно-техническа и социално-икономическа обосновка на инвестиционното намерение, включително моделни и други изследвания; конструктивна част; план за безопасност и здраве по Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр.37 от 2004 г.) включително и мерки за опазване на водите и околната среда; транспортна схема на извоз-ване на материалите, одобрена от общината; съгласувателно становище от Командването на Военноморските сили на Република България по отноше-ние на проекта и мястото за изпълнение на изкуствения риф в Черно море.

Забележка:

 1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
 2. Предварителните (прединвестиционните) проучвания, техническите проекти за добив, сравнителните оценки на енергийните ползи и на вредите за околната среда, сравнителните оценки на ползите от дейността и на вредите за околната среда и геодезическите измервания се изготвят от лица, които притежават професионална квалификация „магистър-инженер“ по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
   

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към към съответната Басейнова дирекция.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор на Басейнова дирекция

+ Административни звена, предоставящи услугата

1. Басейнова дирекция "Черноморски район" - гр. Варна, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" № 33
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)631 447
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30
 

2. Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – гр. Благоевград, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66, п.к. 2700
Телефон за връзка: 073894103, 073894108
Адрес на електронна поща: bdblg@wabd.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30
 

3. Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - гр. Пловдив, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)60 47 20
Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30
 

4. Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)885108, (064)885107
Адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.org
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не