Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2901
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80011AE0Q5UOQ2UJ1GC0

Издаване на удостоверение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води

Какво представлява услугата

Описание

Директорът на басейнова дирекция издава удостоверение за регистрирано водовземно съоръжение, с цел задоволяване на лични потребности на граждани, собственици или ползватели на имоти, намиращи се в границите на селищни образования.

 

Физическите лица подават до директора на Басейнова дирекция уведомление за регистриране на изграден кладенец за задоволяване на собствени потребности, със съдържание съгласно чл.119, ал.1 от Наредба 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване ползване и опазване на подземните води.

 

Съгласно  Закона за водите “собствени потребности на гражданите” са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот, с изключение на потребностите от вода за извършването на стопанска
дейност и упражняване на професия или занаят.

 

Гражданите имат право на безвъзмездно водовземане при изпълнение на следните условия:

 • водовземното съоръжение от подземни води е разположено в границите на населените места и селищните образувания;
 • ползва се до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности или се ползват индивидуални системи за отопление и/или  охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води(съгласно чл.43, ал.2 от ЗВ); 
 • не се надвишават определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми за землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло(съгласно чл.43, ал.3 от ЗВ).

 

Съоръженията за водовземане от подземни води са строежи и се изграждат и приемат при спазване изискванията на ЗУТ (съгласно чл.89, ал.4 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води).

 

- Правно основание

 • Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води - чл. 119, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1. За регистрация на водовземно съоръжение  /кладенци, сондажи, каптажи и дренажи/, за които не е издадено разрешително 
  по реда на Закона за водите и които са предназначени  за задоволяване на собствени потребности (до 10 куб.м. на денонощие)

   
 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост на имота, в който е разположено водовземното съоръжение;
 3. Декларация за намеренията за консервирането или ликвидирането на съоръжението /за кладенците, които няма да се ползват/;
 4. Молба за издаване на удостоверение;
 5. Документ, удостоверяващ дата на изграждане на водовземното съоръженние, на основание на чл.44, ал.5 от ЗВ (за новоизградени съоръжения) 

 

 1. За уведомление за изграждане и регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите

 

 1. Уведомление по образец
 2. Копие на документ за собственост на имота, в който ще бъде разположено водовземното съоръжение;
 3. Актуална скица на имота, където ще се изгражда съоръжението, издадена/заверена от компетентния орган;
   

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата за да се генерира уникален номер на заявката, и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) .
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към съответната Басейнова дирекция.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

- Резултат от услугата

Описание

Издаденият индивидуален административен акт да бъде получен по един от следните начини:

 

 1. Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като  пощенс-ките разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки
 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • като вътрешна куриерска пратка
 • като международна препоръчана пощенска пратка

   
 1. Лично от центъра за административно обслужване при компетентния орган;
 2. По електронен път на електронна поща;
 3. Чрез системата за сигурно електронно връчване
   

Кой издава резултата от услугата

Директора на Басейнова дирекция

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)885108, (064)885107
Факс: (064)803342
Адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 ч. дневно и 40 ч. седмично, с променливи граници от 07:30 до 18:30 ч., със задължително присъствие в периода от 10:00 до 16:00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12:00 и 14:00 ч. Административното обслужване на физ. и юр. лица се извършва на принципа "едно гише" всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. При необходимост работното време може да бъде удължено, но с не повече от два часа.

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не