Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2901
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80011AE0Q5UOQ2UJ1GC0

Издаване на решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект

Какво представлява услугата

Описание

Разрешителните за водовземане и/или ползване на воден обект се издават за определен срок, като в Закона за водите са предвидени възможности за продължаване срока на действието им при определени условия.


Продължаване срока на действие на издадено разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект може да бъде извършено при наличието на следните обстоятелства:

 • заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното е подадена в срок не по-късно от 3 месеца преди изтичането му;
 • не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси, и са изпълнени условията на издаденото разрешително.

 

- Правно основание

 • Закон за водите - чл. 78

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За откриване на процедура за изменение на разрешително се подава заявление по образец.


Допълнителни документи:

 

 1. Мотиви и обосновка на исканото изменение (когато заявлението е за изменение), придружени с необходимите документи, вкл. становище от компетентния орган за приложимата процедура по реда на глава 6 от ЗООС и чл. 31 от ЗБР (когато е налице разширение или изменение на инвестиционното предложение, за целите на което е издадено разрешителното).
 2. Анализирана документация от проведения собствен мониторинг на подземните води (за изменение или продължаване разрешителните за водовземане).
 3. Актуален документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, ", когато водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползването наа съществуващи съоръжения.
 4. Технологична обосновка за реинжектиране, инжектиране или отвеждане чрез съществуващи съоръжения (за изменение или продължаване на разрешителните за реинжектиране, инжектиране или отвеждане на замърсители). Технологичната обосновка за реинжектиране, инжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води се съставя съгласно изискванията по чл.161, ал.1 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води и съдържа данните и прогнозите по т. 3, 5, 6 и 7, разработени въз основа на ктуалното количествено и химично състояние на подземното водно тяло.
 5. Удостоверение за регистрация на земеделски стопанин (в случаите по чл. 50, ал.3, точка 2, буква „г” от ЗВ).
 6. Документи, удостоверяващи правоприемството или придобитото право на собственост или ползване на недвижимия имот (когато заявлението е за преиздаване на разрешително).

 
Забележка:
 

 1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
 2. За преиздаване на разрешително органът по чл. 52, ал. 1 от ЗВ при необходимост може да поиска от заявителя представяне на допълнителни документи или информация за изясняване на факти и обстоятелства от значение за провеждане на процедурата по прекратяване и преиздаване на разрешителното по чл. 79 от ЗВ.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към към съответната Басейнова дирекция.

или


Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Описание

Издаденият индивидуален административен акт да бъде получен по един от следните начини:

 

 1. Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като  пощенс-ките разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки

•    като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
•    като вътрешна куриерска пратка
•    като международна препоръчана пощенска пратка

 

 1. Лично от центъра за административно обслужване при компетентния орган;
 2. По електронен път на електронна поща;
 3. Чрез системата за сигурно електронно връчване

Кой издава резултата от услугата

Директора на Басейнова дирекция

+ Административни звена, предоставящи услугата

1. Басейнова дирекция "Черноморски район" - гр. Варна, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" № 33
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)631 447
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30
 

2. Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – гр. Благоевград, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66, п.к. 2700
Телефон за връзка: 073894103, 073894108
Адрес на електронна поща: bdblg@wabd.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30
 

3. Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - гр. Пловдив, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)60 47 20
Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30
 

4. Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)885108, (064)885107
Адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.org
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не