Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект

Какво представлява услугата

Описание

Разрешителните за водовземане и/или ползване на воден обект се издават за определен срок, като в Закона за водите са предвидени възможности за продължаване срока на действието им при определени условия.


Продължаване срока на действие на издадено разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект може да бъде извършено при наличието на следните обстоятелства:

 • заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното е подадена в срок не по-късно от 3 месеца преди изтичането му;
 • не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси, и
 • са изпълнени условията на издаденото разрешително.

 

- Правно основание

 • Закон за водите - чл. 78

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За откриване на процедура за изменение на разрешително се подава заявление по образец.


Допълнителни документи:

 

 1. Мотиви и обосновка на исканото изменение (когато заявлението е за изменение), придружени с необходимите документи, вкл. становище от компетентния орган за приложимата процедура по реда на глава 6 от ЗООС и чл. 31 от ЗБР (когато е налице разширение или изменение на инвестиционното предложение, за целите на което е издадено разрешителното).
 2. Анализирана документация от проведения собствен мониторинг на подземните води (за изменение или продължаване разрешителните за водовземане).
 3. Актуален документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, ", когато водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползването наа съществуващи съоръжения.
 4. Технологична обосновка за реинжектиране, инжектиране или отвеждане чрез съществуващи съоръжения (за изменение или продължаване на разрешителните за реинжектиране, инжектиране или отвеждане на замърсители). Технологичната обосновка за реинжектиране, инжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води се съставя съгласно изискванията по чл.161, ал.1 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води и съдържа данните и прогнозите по т. 3, 5, 6 и 7, разработени въз основа на ктуалното количествено и химично състояние на подземното водно тяло.
 5. Удостоверение за регистрация на земеделски стопанин (в случаите по чл. 50, ал.3, точка 2, буква „г” от ЗВ).
 6. Документи, удостоверяващи правоприемството или придобитото право на собственост или ползване на недвижимия имот (когато заявлението е за преиздаване на разрешително).

 
Забележка:
 

 1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
 2. За преиздаване на разрешително органът по чл. 52, ал. 1 от ЗВ при необходимост може да поиска от заявителя представяне на допълнителни документи или информация за изясняване на факти и обстоятелства от значение за провеждане на процедурата по прекратяване и преиздаване на разрешителното по чл. 79 от ЗВ.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към към съответната Басейнова дирекция.

или


Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Описание

Издаденият индивидуален административен акт да бъде получен по един от следните начини:

 

 1. Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като  пощенс-ките разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки

•    като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
•    като вътрешна куриерска пратка
•    като международна препоръчана пощенска пратка

 

 1. Лично от центъра за административно обслужване при компетентния орган;
 2. По електронен път на електронна поща;
 3. Чрез системата за сигурно електронно връчване

Кой издава резултата от услугата

Директора на Басейнова дирекция

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не