Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2901
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80011AE0Q5UOQ2UJ1GC0

Издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни води

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез съществуващи или нови съоръжения

- Правно основание

 • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 5; чл. 52, ал. 1, т. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 

 1. За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, с приложени посочените документи, съгласно чл.60 на ЗВ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ: 

 

 1. Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган (актуална скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено местоположение на съоръженията). Когато се предвижда ползването на земеделска земя за неземеделски цели, документите да отразяват промененото предназначение на земеделските земи.
 2. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията в случаите, в които реинжектирането или инжектирането, е свързано с ползването на съществуващи съоръжения (може и договор).
 3. Доклад за резултатите от изпълнени хидрогеоложки проучвания за целите на ползването на подземния воден обект (Докладът се изготвя със съдържание съгласно чл.30 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води);.
 4. Технологична обосновка за реинжектиране или инжектиране, включително обосновка за отвежданите обеми (Технологичната обосновка се изготвя със съдържание съгласно чл.161, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води);

 

Забележка:

 

 1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на юридическото лице/търговеца.
 2. В оригиналния екземпляр на документите, подаден в Центъра за административно обслужване не се прилагат сканирани копия от документи.
 3. Докладът за резултатите от изпълнени хидрогеоложки проучвания за целите на ползването на подземния воден обект и приложената (съгласно изискванията на чл.25, ал.2, 3 и 4 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) първична и обработена документация към нето се подписва от експерти с висше образование в областта на подземните води и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към съответната Басейнова дирекция.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Описание

Издаденият индивидуален административен акт да бъде получен по един от следните начини:

 

 • Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като  пощенс-ките разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  • като вътрешна куриерска пратка;
  • като международна препоръчана пощенска пратка
    
 • Лично от центъра за административно обслужване при компетентния орган;
 • По електронен път на електронна поща;
 • Чрез системата за сигурно електронно връчване
   

Кой издава резултата от услугата

Директор на Басейнова дирекция

+ Административни звена, предоставящи услугата

1. Басейнова дирекция "Черноморски район" - гр. Варна, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" № 33
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)631 447
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30
 

2. Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" – гр. Благоевград, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66, п.к. 2700
Телефон за връзка: 073894103, 073894108
Адрес на електронна поща: bdblg@wabd.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30
 

3. Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - гр. Пловдив, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)60 47 20
Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30
 

4. Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен, Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)885108, (064)885107
Адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.org
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не