Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот

Какво представлява услугата

Описание

Административната услуга се заявява при необходимост от установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот или на части от него за други земеделски нужди.

 

- Правно основание

 • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 11

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1. заявление по образец;

2. документи, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице;

3. пълномощно, когато заявлението се подава от представител;

4. документ за внесена такса.

5. за имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии.

6. промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи", може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 33

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Областна дирекция "Земеделие".

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

30 работни дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Офис Болярово
Адрес: обл. Ямбол, общ. Болярово, гр. Болярово, ул."Девети септември" 3, п.к. 8720
Код за междуселищно избиране: 04741
Телефон за връзка: (04741)6349
Адрес на електронна поща: oszg_boliarovo@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, работно време на звеното за административно обслужване

 

Общинска служба "Земеделие" - Тунджа
Адрес: обл. Ямбол, общ. Тунджа, гр. Ямбол, пл. "Освобождение" 1, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)661560, (046)661599, (046)684220
Адрес на електронна поща: oszg_tundja@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, работно време на звеното за административно обслужване

 

Общинска служба "Земеделие" - Стралджа
Адрес: обл. Ямбол, общ. Стралджа, гр. Стралджа, бул. "Хемус" 10, п.к. 8680
Код за междуселищно избиране: 04761
Телефон за връзка: (04761)6409, (04761)6421
Адрес на електронна поща: oszgstraldja@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, работно време на звеното за административно обслужване

 

 

Общинска служба "Земеделие" - Елхово
Адрес: обл. Ямбол, общ. Елхово, гр. Елхово, ул."Търговска" 63, п.к. 8700
Код за междуселищно избиране: 0478
Телефон за връзка: (0478)88018, (0478)88599
Адрес на електронна поща: oszg_elhovo@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, работно време на звеното за административно обслужване

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не