Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29O0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00J1

Регистрация на тютюнопроизводители

Какво представлява услугата

Описание

Производството и съхранението на суров тютюн се извършва въз основа на договори за изкупуване на суров тютюн, сключени между физически и юридически лица – тютюнопроизводители и лица, притежаващи валидно разрешение за изкупуване на суров тютюн. Тютюнопроизводителите, сключили договори за изкупуване на суров тютюн се вписват ежегодно в срок до 31 март в публичен регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието и храните. Данните от заявлението и от приложените документи се въвеждат от служител на Общинската служба по земеделие в електронния регистър. Общинската служба по земеделие издава на тютюнопроизводителя служебна бележка, удостоверяваща вписването в регистъра. Тютюнопроизводител, вписан в регистъра, може в срок до 7 дни от вписването да поиска промяна на вписаните обстоятелства за отстраняване на допуснати грешки. Когато след вписването в регистъра е настъпила промяна на обстоятелствата тютюнопроизводителя представя документите, доказващи промяната на обстоятелствата, в срок до 3 работни дни от настъпването ?. Оправомощените лица от Общинската служба по земеделие отразяват в регистъра настъпилите промени в срок 3 работни дни след заявяването им.

- Правно основание

 • Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Загл. изм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г.) - чл. 4, ал. 2
 • Наредба № 22 от 21.12.2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн - чл. 5, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1.  Заявление по образец;
 2.  Копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;
 3.  Документи, удостоверяващи наличието на правно основание за ползване на земеделски земи с площ над 5 дка (информацията се предоставя от Общинска служба по земеделие при регистрирано правно основание);
 4.  Информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн с площ до 5 дка (приложение в табличен вид към заявлението);
 5.  Копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година, в случай, че е произвеждан.
   

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Дата и попълнете, за да се генерира уникален номер на заявката и поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Областна служба по земеделие.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не