Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на удостоверение за реституционни претенции

Какво представлява услугата

Описание

Административната услуга се заявява при необходимост от удостоверение за наличие или липса на реституционни претенции за имот.


Началникът на Общинската служба по земеделие одобрява заявлението и го предава за изпълнение на служител. Услугата се изпълнява в срок до 7 дни.

 

Услугата е първична и се получва лично/ чрез пълномощник в звеното за административно обслужване; чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването; по електронен път на посочен адрес.

 

- Правно основание

 • Тарифа за таксите събирани от органите по поземлена собственост - чл. 5, ал. 1, т. 13

- Какво е необходимо да приготвя предварително

За да заявите услугата е необходимо да подадете заявление по образец.

Към заявлението се прилагат копия от следните документи:

 1. Актуална скица на имота
 2. Документ на собственост на имота
 3. Комбинираната скица (кадастрална карта, регулационен план, стар кадастрален план)

 

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да прове-рявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Областна дирекция "Земеделие"  със седалище населеното място.

 

или

 

 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.
 

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

 • общинска служба по земеделие

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не