Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Регистриране на договори за аренда и наем, и издаване на талон за регистрация

Какво представлява услугата

Описание

В 10-дневен срок от вписването им в служба по вписванията към съответния районен съд, нотариално заверените договори за аренда и наем, които имат за обект земеделски земи, се вписват в регистър по местонахождението им, а тези с обект движими или недвижими вещи за земеделско производство по постоянен адрес на арендатора – физическо лице или едноличен търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице – арендатор.

 

На регистриране подлежат вписани в нотариалните книги договори за аренда или наем, които имат за обект:

 • земеделска земя;
 • земеделска земя и движими или недвижими вещи за земеделско производство;
 • движими или недвижими вещи за земеделско производство

Всеки договор за аренда или наем се вписва в регистъра под регистрационен номер. Въз основа на вписването на договора за аренда или наем се издава регистрационен талон.

- Правно основание

 • Закон за арендата в земеделието - чл. 3, ал. 3
 • Наредба № 6 от 18.02.2000 г. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии - чл. 3, чл.4 и чл.6
 • Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост - чл. 9, ал. 1, и чл.6, ал.5

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. Заявление по образец
 2. Копие от вписаните в служба по вписване договори за аренда или наем
 3. Невписаните едногодишни договори за наем се представят с актуални удостоверение за наследници
 4. Нотариално заверено пълномощно – само ако пълномощник заявява административна услуга

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) до Общинската служба по земеделие, на чиято територия се намира земеделската земя, когато тя е обект на договора, и по адреса (адреса на управление) на арендатора или наемателя, когато договорът има за обект движими или недвижими вещи за земеделско производство.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

10 работни дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

Офис Болярово
Адрес: обл. Ямбол, общ. Болярово, гр. Болярово, ул."Девети септември" 3, п.к. 8720
Код за междуселищно избиране: 04741
Телефон за връзка: (04741)6349
Адрес на електронна поща: oszg_boliarovo@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, работно време на звеното за административно обслужване

 

Общинска служба "Земеделие" - Тунджа
Адрес: обл. Ямбол, общ. Тунджа, гр. Ямбол, пл. "Освобождение" 1, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)661560, (046)661599, (046)684220
Адрес на електронна поща: oszg_tundja@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, работно време на звеното за административно обслужване

 

Общинска служба "Земеделие" - Стралджа
Адрес: обл. Ямбол, общ. Стралджа, гр. Стралджа, бул. "Хемус" 10, п.к. 8680
Код за междуселищно избиране: 04761
Телефон за връзка: (04761)6409, (04761)6421
Адрес на електронна поща: oszgstraldja@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, работно време на звеното за административно обслужване

 

 

Общинска служба "Земеделие" - Елхово
Адрес: обл. Ямбол, общ. Елхово, гр. Елхово, ул."Търговска" 63, п.к. 8700
Код за междуселищно избиране: 0478
Телефон за връзка: (0478)88018, (0478)88599
Адрес на електронна поща: oszg_elhovo@abv.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, работно време на звеното за административно обслужване

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не