Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

Какво представлява услугата

Описание

Процедура

 

За предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал ДППГА се изготвя от оператора съгласно Приложение № 2 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (Наредбата) и се подава до директора на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител, заедно с информация заплатена такса и дата на заплащане.

 

Докладът за политиката за предотвратяване на големи аварии може да бъде предоставен в изпълнение на изискванията на чл. 106, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда (ЗООС) във вид на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), ако авторството на оператора, изготвил ДППГА е доказано чрез квалифициран електронен подпис, съгласно условията на глава трета от ЗЕДЕП.

 

Срокове:

 

Операторът на ново предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал изготвя и подава ДППГА и всяка негова актуализация до директора на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, в срок до три месеца преди въвеждане в експлоатация на предприятието/съоръжението или преди изменения в него, които водят до промяна в списъка на опасните вещества.

 

Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от получаване на ДППГА потвърждава пълнотата и съответствието на доклада с изискванията на Наредбата или уведомява писмено оператора за допуснатите грешки и непълноти във формата и съдържанието на ДППГА и определя срок до един месец за отстраняването им. При необходимост директорът на РИОСВ може да изиска становище от органите по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС относно пълнотата и съответствието на ДППГА.

- Правно основание

 • Закон за опазване на околната среда - чл. 106, ал. 2
 • Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях - чл. 2, б. б, т. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Подаване на заявлени по образец

Доклада се предоставя в 2 екземпляра на хартиен носител

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:


 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към съответната Регионална инспекция по околна среда и водите

или

 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14 дни

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)818080, (073)818081, (073)818083
Факс: (073)885158
Адрес на електронна поща: office@riosvbl.org
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Обслужването на потребителите на административни услуги на принципа "едно гише" се извършва без прекъсване в обявеното работно време.

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не