Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Регистрация и заверка на лична здравна книжка

Какво представлява услугата

Описание

Заверяването се извършва чрез поставяне на име и подпис на длъжностно лице, определенo със Заповед на директора. Личната здравна книжка се регистрира в РЗИ по местонахождение на обекта на месторабота или по постоянен адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи и изследвания.

 

Заявител на услугата

Всяко физическо лице, което работи в посочените от Наредбата обекти и подлежи на първоначално и периодично медицинско освидетелстване

 

Вътрешен ход на процедурата

 • Услугата се заявява в ЦАО чрез попълване на заявление. Служителят от ЦАО входира заявлението в деловодната система, дава на клиента талон с входящия номер и го насочва към „бек“ офиса. Заявлението се предава на директора за резолюция заедно с входящата поща за деня.
 • Заверката се извършва по настоящ адрес след представяне на документ за самоличност. Дежурният инспектор проверява резултатите от извършените предварителни медицински прегледи и изследвания и заверява здравната книжка, като удостоверява това с подпис и печат на дирекция  НЗБ.
 • След извършване на заверката данните от здравната книжка се вписват служителите в ЦАО в електронен регистър, който съдържа имена на лицето, ЕГН, месторабота, адрес, фамилия на ОПЛ, подписал заключението и УИН, дата на заверката.

 

 

 

- Правно основание

 • Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони - чл. 4, ал. 3

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 • Заявление
 • Документ за самоличност (лична карта) – за справка.
 • Когато услугата се заявява чрез лицензиран пощенски оператор се представя копие на документ за самоличност, заверен с текст „вярно с оригинала“, трите имена, дата и подпис на заявителя

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата, натиснете с мишката в поле ДАТА  и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 ден

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

+ Административни звена, предоставящи услугата

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. П. Мутафчиев 82, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)816-119
Факс: (086)816-148
Адрес на електронна поща: apfso@rzi-silistra.com
Работно време: Стандартно, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12:00 до 12.30 часа. В звеното за административно обслужване се осигурява непрекъсваем режим на работа с граждани в рамките на обявеното работно време.

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не