Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

Какво представлява услугата

Описание

Вписване на обекти с обществено предназначение в поддържания публичен регистър на същите.

 

Заявители могат да бъдат:

 

Всяко физическо или юридическо лице, което открива обект с обществено предназначение /виж приложение №1 към Наредба №9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции/ на територията на областта.

 

 

 

- Правно основание

 • Наредба № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) - чл. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1. При откриване на обект с обществено предназначение /без транспортни средства/
 • Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение  (Образец 1552-1)
 • Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава(когато дружеството е регистрирано в държава членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство)
 • Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато се изисква такова)
 • Лицензия и/или разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, издадена по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (за обекти с източници на йонизиращи лъчения)
 • Документ за собственост/договор за наем на обекта
 • Документ за съответното образование и специалност или професионална квалификация на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в оптиката (само за оптики съгласно изискванията на Наредба №19 от 27.08.2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистъра на оптиките)

Документи осигурявани по служебен път от РЗИ

 • Документ за актуална регистрация на юридическото лице по националното законодателство

 

 1. При откриване на обект с обществено предназначение -  транспортно/и средство/а
 • Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение - транспортно средство (Образец 1552-2)
 • Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава(когато дружеството е регистрирано в държава членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство)
 • Свидетелство за регистрация на транспортното средство
 • Списък на транспортни средства включващ: вид, марка, модел, рег.№, място на домуване и извършвана дейност

Документи осигурявани по служебен път от РЗИ

 • Документ за актуална регистрация на юридическото лице по националното законодателство

 

 1. При промяна на данните и обстоятелствата вписани в регистъра на обекти с обществено предназначение
 • Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата вписани в регистъра на обекти с обществено предназначение (Образец 1552-3)
 • Документи удостоверяващ промяната

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата, натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

44 дни

- Резултат от услугата

Описание

Начини на получаване на резултата от услугата

 • Резултатът от услугата може да се проследи в Регистъра на обектите с обществено предназначение воден от РЗИ

Кой издава резултата от услугата

Директор

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не