Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Какво представлява услугата

Описание

Хигиенното заключение удостоверява, че в помещенията на аптеката са спазени здравните изисквания във връзка с издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Заявител:

 

Всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, което е сключило трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт, а в предвидените от закона случаи - с помощник-фармацевт.

- Правно основание

 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 228, ал. 7

- Какво е необходимо да приготвя предварително

 1. при откриване на аптека
 • Заявление до Директора на РЗИ;
 • Документ, узаконяващ дейността на обекта, съгласно ЗУТ.
 • Копие от дипломата за завършено висше образование на магистър-фармацевт или помощник-фармацевт
 • Архитектурен проект.
 • Санитарно становище от РЗИ за съгласуване на проектната документация, при необходимост.
 • Протоколи от акредитирана лаборатория, удостоверяващи съответствието на изискванията на параметрите за изкуствено осветление.
 1.  при промени по обстоятелставата  на полученото разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
 • Преместване на адреса на аптеката – изисква се хигиенно заключение от РЗИ;
 • Промяна на дейностите в аптеката – изисква се хигиенно заключение от РЗИ;
 • Промяна на ръководителя на аптеката – не се изисква  хигиенно заключение;
 • Промяна на наименованието, вида на търговеца, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за откриване на аптека - не се изисква  хигиенно заключение.

 

Забележка: В тези случаи се представят документи, отразяващи промяната.

 

В случай на промяна едновременно на наименование и вид на търговеца, адрес на аптеката и ръководител на аптеката се подава ново заявление;

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

14-дневен

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

+ Административни звена, предоставящи услугата

 

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Да