Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Какво представлява услугата

Описание

Министерството на здравеопазването организира и контролира отпечатването, разпределянето и отчитането на специалните рецептурни бланки за отпускане на лекарствени продукти. Те се предоставят на лекарите или лекарите по дентална медицина от регионалните здравни инспекции.

 

Предоставянето на специални рецептурни бланки дава възможност за отпускане на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества

 

Право да предписват разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и да издават рецепти имат само правоспособни лекари и лекари по дентална медицина, упражняващи медицинската професия.
 

Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на специална рецептурна бланка с жълт цвят - за наркотичните вещества от приложение № 2 към чл. 3, т.2 и със зелен цвят - за наркотичните вещества от приложение № 3 към чл. 3, т.3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

 

Заявител: 


Всички лекари/лекари по дентална медицина, включени в регистъра за лекарите/лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;
 

Права и задължения на лекарите, получили специални рецептурни бланки: 


Получените специални рецептурни бланки се съхраняват лично от лекаря и не се преотстъпват.


Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на специална рецептурна бланка с жълт цвят - за наркотичните вещества от приложение № 2 към чл. 3, т. 2 и със зелен цвят - за наркотичните вещества от приложение № 3 към чл. 3, т. 3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.


Лекарствените продукти от приложение № 5 на Наредба № 4/2009 г., съдържащи наркотични вещества в комбинация, се предписват на рецептурна бланка със зелен цвят.


Рецептата се издава в три екземпляра, първите два от които се предават на пациента, а третият се съхранява от лекаря в продължение на една година и се предоставя на контролните органи при проверка.


След изтичане на едногодишния срок рецептите се предават с приемно-предавателен протокол на главния инспектор по наркотични вещества в РЗИ, който ги съхраняват за срок 10 години.


Забранява се предписването на лекарствени продукти, които не съдържат наркотични вещества, на специалните рецептурни бланки.


Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на специални рецептурни бланки:

 

 1. За установени липси на рецептурни бланки за лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества лекарите уведомяват незабавно съответното районно полицейско управление и главния инспектор по наркотични вещества на РЗИ, като се посочват серията и номерът им.
 2. В срок 24 часа от уведомяването инспекторът изпраща писмен сигнал до Специализираната администрация в МЗ, която обявява за невалидни рецептурните бланки с посочените серии и номера. 

 

Същата процедура се прилага и в случаите, когато лекарят е напуснал лечебното заведение, в което работи или е заличил регистрираното от него ЛЗ, без да е върнал на главния инспектор по наркотични вещества в РЗИ получените специални рецептурни бланки и не може да бъде открит.
 

- Правно основание

 • Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - чл. 53, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец;
 2. Нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.
   

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата, натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Резултат от услугата

Описание

Специалните рецептурни бланки  може да бъдат получени лично от центъра за административно обслужване. 

 

След извършване на справка дали заявителят е вписан в регистрите на РЗИ и се предоставят специалните рецептурни бланки на лекарите/лекарите по дентална медицина, включени в регистъра срещу подпис. 

 

За целта се попълват следните формуляри: 

 

 1. Регистър на предоставените и получени специални рецептурни бланки, в който се вписват:
 • трите имена на лекаря и регистрационният му номер съгласно регистъра в РЗИ;
 • броят на получените кочани (карнети) и броят на рецептите в тях;
 • серията, първия и последния номер от кочана с рецептурни бланки;
 • датата на получаване и на предаване на рецептурните бланки;
 • подпис на лекаря.

   

Регистърът се води в хронологичен ред по получаване на специалните рецептурни бланки.

 

 1. Приемо-предавателен протокол (образец), който се попълва за всеки регистриран лекар поотделно (препоръчително).

Кой издава резултата от услугата

Главен инспектор по наркотични вещества в дирекция "Медицински дейности"

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не