Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум

Какво представлява услугата

Описание

Регионалните здравни инспекции издават становище за спазване на граничните стойности за шум, въз основа на представени документи и проверка за съответствие на стойностите на показателите за шум, посочени в протокола от измерването на акредитирана лаборатория.

 

Заявител на услугата

Физически лица; юридически лица; еднолични търговци.

 

Вътрешен ход на процедурата

 

 • Физическите, юридическите лица и едноличните търговци подават в Центъра за административно обслужване заявление по образец за издаване на становище относно спазване на граничните стойности на показателите за шум. Заявлението се адресира до директора на РЗИ-Силистра и се завежда в АИС.
 • Регионалната здравна инспекция издава становището за спазване на граничните стойности на показатели за шум в срок до 10 дни от подаване на заявлението въз основа на представените документи и на проверка за съответствие на стойностите на показателите за шум, посочени в протокола от измерването на акредитираната лаборатория.
 • При констатиране на несъответствия с изискванията на действащото законодателство и/или непълнота на представените от заявителите документи се дава предписание и се определя срок за привеждане в съответствие с изискванията и/или за отстраняване на непълнотите в документите, който е не по-дълъг от 14 дни.
 • Регионална здравна инспекция издава становището  при изпълнено предписание в срок до 5 дни от представяне на протокол за извършено ново  измерване и/или от отстраняване на непълнотите в документите.
 • При констатиране на неизпълнение на предписанието директорът на регионалната здравна инспекция прави мотивиран отказ за издаване на становището и в срок до 7 дни писмено уведомява заявителя. В този случай процедурата по издаване на становище относно спазване на граничните стойности на показатели за шум се прекратява, за което писмено се уведомяват и съответните държавни и общински органи.
 • Становището се издава в 3 екземпляра, от които: един за заявителя, един за архива на РЗИ и един за Д „ОЗ“ на РЗИ. Към единия от двата екземпляра, които остават в РЗИ се съхраняват и приложените документи.
 • При промяна на обстоятелствата, при които е издадено становището се издава ново становище по същия ред.

 

Резултат от процедурата

 • Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум.
 • Издаденото становище за съответствие е част от процедурата по чл. 16б от Закон за защита от шума в околната среда при подаване на заявление пред общинската или районната администрация за работно време при откриване на обекти за производство, съхраняване и търговия и обектите в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, както и за промяна на работното им време.

- Правно основание

 • Закон за защита от шума в околната среда - чл. 16б

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи

 • Заявление по образец (Образец 3047-1)
 • Декларация (Образец 3047-2);, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) - при промяна на предназначението на помещението
 • копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация съгласно ЗУТ;
 • протокол от извършено измерване на еквивалентното ниво на проникващ шум, излъчван от обекта през различните части на денонощието, попадащи в обхвата на рамките на заявеното работно време, в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него, проведено от независими лаборатории, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и в чийто обхват на акредитация попада показателят шум.
 • документ за платена такса

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата, натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 10 дни от подаване на заявлението

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,На хартиен носител на гише в центъра за административно обслужване,На хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор,По електронен път на посочена в заявлението електронна поща

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не