Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2940
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B0

Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Какво представлява услугата

Описание

Всички лица, които извършват производство, преработване, търговия на едро и на дребно, внос, износ и съхраняване на наркотични вещества, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.


Право да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични имат само лицата, получили лицензия по реда на чл. 32 и 33 от Закон за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.


Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от приложения № 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ, при условия и по ред, определени в Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат наркотични вещества. 


Всяка покупко-продажба в страната на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва със специален формуляр за поръчка по образец. Специалните формуляри се отпечатват в три екземпляра: оригинал и две копия в различни цветове.


Министерството на здравеопазването организира и контролира отпечатването и разпределянето на специалните формуляри за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. Отпечатаните специални формуляри се предоставят от производителя им на регионалните здравни инспекции.


Лицата, извършващи дейности с наркотични вещества закупуват специалните формуляри от регионалните здравни инспекции. 
 

Заявител: 

 • Аптеки, притежаващи лицензия за работа с наркотични вещества 
 • Лечебни заведения за извънболнична помощ, с изключение на тези по чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).

- Правно основание

 • Наредба № 21 от 12.10.2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2013 г.) - чл. 13, ал. 3; чл. 13, ал. 4

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец
 2. Документ /банкова вносна бележка/, удостоверяващ внесена сума на стойността на заявените кочани със специални формуляри по сметка на МЗ.
   

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле ДАТА и поле ПОДПИС за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". То-зи номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да прове-рявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Регионалната здравна инспекция със седалище населеното място.

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

- Резултат от услугата

Описание

Издаденият индивидуален административен акт да бъде получен по един от следните начини:

 

 1. Лично от центъра за административно обслужване при компетентния орган;
 2. Чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като  пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки
 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • като вътрешна куриерска пратка.

Кой издава резултата от услугата

Главен инспектор по наркотични вещества в дирекция "Медицински дейности"

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не