Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29K0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B1

Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

Какво представлява услугата

Описание

Легализация на документи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средства, издадени от училища на чужди държави

 

Заявител по настоящата услуга може да бъде всяко физическо лице, желаещо признаване на завършен клас или степен на училищно образование и професионална квалификация по документи, придобити в училище на чужда държава с цел достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

Заявлението и документите може да се подадат от физически лица – пълнолетни граждани:

 • лично – с документ за самоличност;
 • от родителите на непълнолетни лица след представяне на оригинал на акт за раждане;
 • от други лица (включително родители на пълнолетни лица)  – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в което изрично е посочено, че съответното лице е упълномощено, конкретно да подава заявление до РУО – София-град за признаване на завършен период, клас или етап на училищно образование, степени на образование и/или професионална квалификация.
 • адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ЗА.

- Правно основание

 • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 165, ал. 6
 • Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 110, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи: 

 

 1. Заявление по образец
 2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация –в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
 3. Документ, в който се посочва какви права дава документът за училищно образование и/или професионална квалификация за продължаване на образованието, когато това не е посочено в документа по т. 2 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.
 4. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа;
 5. Превод на български език на документите от заклет преводач и нотариално заверен – в оригинал;
 6. Документ за последен завършен клас в българско училище – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа;
 7. Документ за платена държавна такса – в оригинал.

 

При подаване на документите в системата лицето прикача  копия на документите по т. 2, 3 и 4 .
След подаване на заявлението в системата, следва да бъдат изпратени оригиналните документи до ЦАО в Регионалното управление на образованието.

 

Документите се изпращат за сметка на потребителя. След заседание на комисията същите, ведно с издаденото Удостоверение/Уверение или аргументиран отказ, се връщат до потребителя на адреса посочен от заявлението, отново за негова сметка.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електроен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция "Образци на документи".
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази или ако доставчика на услугата изисква подпис подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към съответното Регионално управление на образованието

 

или 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

до 1 месец

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • На място в звеното за административно обслужване на РУО;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на адреса и декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели;
 • С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели;
 • С международна куриерска услуга на адреса, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
   

Кой издава резултата от услугата

Регионално управление на образованието - Благоевград

+ Административни звена, предоставящи услугата

Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Тракия" №2, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)073/ 887671
Факс: (073)073/885268
Адрес на електронна поща: mail@ruo-blg.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работното време на звеното за административно обслужване - от 9,00 до 17, 30 часа, без прекъсване

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не