Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29K0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B1

Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

Какво представлява услугата

Описание

Удостоверението за признаване на квалификационни кредити признава повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти в страната, в друга държава членка или трета държава, проведена от международни научни организации, неправителствени организации или от чуждестранни висши училища, разкрити в съответствие със законодателството на другата държава, въз основа на сключени междуправителствени спогодби, международни договори, по които Република България е страна, или в изпълнение на международни програми и проекти.

 

За учителите по чужд език или на учители по учебен предмет, който се преподава на чужд език се признава обучение проведено от образователните служби към посолствата на страните-членки на Европейския съюз, на културните институти на тези страни или на трета държава.

 

Съгласно чл. 51, ал. 1 на Наредба №15/22.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, педагогически специалист, който желае признаване на повишаването на квалификацията, подава заявление по образец до началника на съответното регионално управление на образованието, към което прилага копие от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, от които са видни съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участието в квалификационни форми по чл. 46, т. 1, буква „д“ с доклад, съобщение, презентация или публикация.

Заявленията може да се подават от 1-во до 10-о число на февруари и юли.


При подаване на заявлението в звеното за административно обслужване лицето представя за сверяване на данните лична карта, както и оригиналите на документите по чл. 51, ал. 1 от Наредба №15/22.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.


В звеното за административно обслужване не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени изискуемите документи или лицето не представи оригиналите им.

 

Правоимащи лица: Заявител по настоящата услуга може да бъде всяко физическо лице – педагогически специалист, желаещо признаване на повишаване на квалификацията чрез проведено обучение или участие в друга форма за повишаване на квалификацията.

 

 

- Правно основание

 • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 222, ал. 5
 • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл. 50, ал. 1

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи: 

 

 1. Заявление по образец (подават от 1-во до 10-о число на февруари и юли); 
 2. Документите по чл. 51, ал. 1 от Наредба №15/22.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, от които са видни съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участието в квалификационни форми (форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на резултати от
  проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения) с доклад, съобщение, презентация или публикация; 
 3. При необходимост се представят и други документи, посочени от комисията, разглеждаща заявленията и приложените към него документи, съставена въз основа на чл. 52, ал. 1 от наредба №15/22.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 4. Документите за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга държава членка или в трета държава извън определените по чл. 43, в превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. ( обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 98 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.; изм., бр. 7 от 2019 г. ). URI 2826 Стр 2 от 2 
 5. Документи за квалификация, проведена от организации в друга държава членка или в трета държава извън определените по чл. 43, по предложение на културния институт и/или на посолството на съответната страна, на културния и/или на образователния отдел към него – в превод на български език от заклет преводач, в случай че документът не е издаден и на български език.
 6. Документи за повишаване на квалификацията, проведена в рамките на междуправителствена спогодба, в която Министерството на образованието и науката е страна, се представят в превод на български език от заклет преводач, в случай че документът не е издаден и на български език

 

Документите по т. 3 и т.  4 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

 

При представяне на документи, който не са публикувани в интернет пространството и за които няма осигурен достъп по електронен път, хартиените носители следва да се изпратят до ЦАО в Регионалното управление на образованието.

 

Документите се изпращат за сметка на потребителя. След заседание на комисията същите, ведно с издаденото Удостоверение/Уверение или аргументиран отказ, се връщат до потребителя на адреса посочен от заявлението, отново за негова сметка.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към съответното Регионално управление на образованието

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

В 7-дневен срок, считано от датата на представяне на необходимите документи

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • На място в звеното за административно обслужване на РУО
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на адреса и декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • С международна куриерска услуга на адреса, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
   

Кой издава резултата от услугата

Началник

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не