Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I29K0
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P00B1

Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Какво представлява услугата

Описание

Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършен период, клас, етап, завършена степен на училищно образование и придобита професионална квалификация в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища с тези в училищното образование в Република България.


Признаването се извършва с цел достъп до обучение в системата на пред-училищното и училищното образование.


 

Правоимащи лица: Заявител по настоящата услуга може да бъде лице-родител (настойник, попечител, представител на непридружени малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученик, завършил ІV клас в училище на чужда държава или от училище в системата на Европейските училища, желаещ да кандидатства в V клас на места, определени с държавния план-прием.

 

Заявлението и документите може да се подадат от физически лица – пълнолетни граждани:

 • от родителите на непълнолетни лица след представяне на оригинал на акт за раждане;
 • от други лица (включително родители на пълнолетни лица)  – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в което изрично е посочено, че съответното лице е упълномощено, конкретно да подава заявление до РУО – София-град.
 • адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ЗА.

 

 

- Правно основание

 • Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 110, ал. 2

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец, в което се вписват личните данни на лицето, чиито документи се внасят за издаване на служебна бележка, личните данни на подателя, както и адрес на получателя, в случай че заявителят желае получаване на документите по пощата;
 2. Документ за предплащане на цената за пощенската услуга (в случай, че потребителят е заявил получаване на документите в чужбина с международна препоръчана пощенска пратка или с международна куриерска услуга);
 3. Документ за завършен  IV клас в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа;
 4. Документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 3 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 3 в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа;
 5. Документите по т. 3 и т. 4 се представят преведени на български език от заклет преводач;
 6. Нотариално заверено пълномощно в оригинал (когато документите се подават от упълномощено лице). В случай че упълномощеното лице желае да приложи към документите копие на нотариално завереното пълномощно, следва да представи оригиналът на същото за сверка

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по електронна поща,Със заявление по пощата,Устно на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към съответното Регионално управление на образованието

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

1 месец

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • На място в звеното за административно обслужване на РУО
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на адреса и декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • С международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне на адреса, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 • С международна куриерска услуга на адреса, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
   

Кой издава резултата от услугата

Началник

- Услугата се предоставя от администрации

- Допълнителна информация

Услугата се предоставя от

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не