Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Електронни услуги и информация за гражданите и бизнеса

Бизнес и предприемачи
Регистрации, разрешителни, процедури
Граждански права и правен ред
Гласуване, нотариална дейност, съдебни производства, лишаване от права
Гражданско състояние, самоличност, семейство
Документи за самоличност, гражданство, семейство и деца
Данъци и такси за граждани
Данъци, социално и здравно осигуряване
Екология и околна среда
Защитени територии и видове, контрол на замърсяването
Здравеопазване и здравно осигуряване
Лечебни заведения, лекарства, медици, осигурителни права
Имоти, жилища и комунални услуги
Строежи и преустройства, сделки с недвижими имоти, данъци
Информационни технологии и съобщения
Съобщителни мрежи, радио и телевизия, електронни съобщения и дейности в областта на ИТ
Култура и културно наследство
Дейности в областта на културата, културни ценности и културно наследство
Образование и квалификация
Детски градини, училище, университети, професионална квалификация
Отбрана и сигурност
НАТО сертификации, държавен резерв и военновременни запаси
Работа, пенсия, социално подпомагане
Безработица, заетост, осигуряване, социални помощи
Селско стопанство и гори
Земеделски дейности, храни, държавен санитарен контрол
Социално осигуряване
Социално осигуряване/Пенсии, парични обезщетения и помощи от ДОО, гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя
Транспорт и превозни средства
Правоспособност, превоз, пътни данъци, пътна инфраструктура
Устройство на територията, строителство и кадастър
Инвестиционно проектиране, строителство, геодезия
Чуждестранни граждани, пребиваващи в България
Граждани на други държави пребиваващи в България
Пътуване и пребиваване в чужбина
Необходими документи при пътуване, пребиваване

Вашата Европа - права, произтичащи от българското законодателство

Вашата Европа предоставя лесен достъп до актуална информация за гражданите и бизнеса при упражняването на техните права и изпълнението на техните задължения в рамките на вътрешния пазар. Вашата Европа осигурява бърз достъп до правила, процедури и услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми, свързани с различни събития от стопанския и житейския характер - пътуване, пенсиониране, образование, заетост, здравеопазване, права на потребителите и на семействата, защита на личните данни, стартиране на бизнес.

Научете повече

Актуално

30.11.2021

Над 800 е-услуги са достъпни на Портала egov.bg на ДАЕУ

29.11.2021

Публикувани са 9 нови услуги на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"

19.11.2021

Две нови е-услуги на Областна Дирекция „Земеделие“ са публикувани на Портала egov.bg