1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

Какво представлява услугата?

Извършват се справки и се предоставя информация на граждани по отношение на имоти - частна и публична държавна собственост

На основание на:

Закон за държавната собственост - чл. 77

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Когато не са налице основанията за извършване на исканата административна услуга, областният управител се произнася с мотивиран отказ. Отказът на областния управител подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата се подава чрез областния управител до съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на отказа.

Ограничения и условности:

В случай, че не бъде отговорено по искането в срок, е налице хипотезата на мълчалив отказ и може да се обжалва в едномесечен срок от изтичане на срока за произнасяне.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Препис от скица на устройствен план, респективно карта за възстановена собственост, когато няма влязла в сила кадастрална карта.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Образци:

Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост

На гишето за административно обслужване

Заявяването на административната услуга може да бъде направено:

- лично в Центъра за административно обслужване на гражданите /ЦАО/ на областните администрации.

- чрез упълномощен представител в Центъра за административно обслужване на гражданите /ЦАО/ на областните администрации.

- Чрез пощенски оператор;

- Устно в ЦАО при съставяне на Протокол за устно заявена административна услуга.

Как ще получа резултата?

Чрез лицензиран пощенски оператор, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му.

Лично от звеното за административно обслужване.

В Системата за сигурно електронно връчване.

Такси и срокове за издаване

Срок за предоставяне:

7 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

1 месец

Заплащане:


Не се заплаща за услугата
 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Областна администрация

Кой издава удостоверението?

Областна администрация

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Областна администрация
Последна актуализация: 20.03.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}