1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"

Какво представлява услугата?

При заявен интерес от страна на физически и/или юридически лица администрацията предоставя заверени копия от договори, заповеди и други документи, налични в архив "Държавна собственост".

На основание на:

Закон за държавната собственост - чл. 70, ал. 1; чл. 77
Административнопроцесуален кодекс - чл. 57

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Когато не са налице основанията за предоставяне на заверено копие на документа, областният управител се произнася с мотивиран отказ.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като се подава жалба чрез областния управител до съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на отказа. 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

Документи, които удостоверяват правен интерес на заявителя (съдебно удостоверение, документ за собственост, удостоверение за наследници и др.)

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи". 
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Заявление за издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица от архив „Държавна собственост“ 

На гишето за административно обслужване

Заявяването на услугата може да бъде направено:

  • лично в Центъра за административно обслужване на гражданите /ЦАО/ на областните администрации;
  • чрез упълномощен представител в Центъра за административно обслужване на гражданите /ЦАО/ на областните администрации;
  • чрез пощенски оператор;
  • устно в ЦАО при съставяне на Протокол за устно заявена административна услуга.

 

Необходими документи:

  • Документи, които удостоверяват правен интерес на заявителя (съдебно удостоверение, документ за собственост, удостоверение за наследници и др.)

Услугата се извършва за лица, доказали правен интерес. Когато заявителят не е страна по договора, като заверено копие се издава при предоставяне на: Съдебно удостоверение по дело; Удостоверени за наследници на лице, което е страна по договора.

Как ще получа резултата?

  • Чрез лицензиран пощенски оператор, като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му.
  • Лично от звеното за административно обслужване.
  • Чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Такси и срокове за издаване

Срок за предоставяне:
7 дни

Такса:

Не се заплаща за услугата

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Областна администрация

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Областна администрация
Последна актуализация: 20.03.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}