Издаване на удостоверения за внос на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България от министъра на икономиката

Какво представлява услугата?

Удостоверението за внос на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България се изисква на основание на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 6, ал. 2; чл. 20, издава се от Министерство на икономиката.

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

1. Попълнено удостоверение по образец №27 в 5 екземпляра;

 

2. Копия на:

  • документ, потвърждаващ външнотърговските отношенията (договор, фактура, проформа-фактура);
  • документ, удостоверяващ участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния износите.

Документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка.

 

3. Копия на документи, удостоверяващи произхода, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната.

 

4. Писмена декларация по образец от крайния потребител,  че:

  • внесените продукти, свързани с отбраната, няма да бъдат реекспортирани или трансферирани без разрешението на Междуведомствената комисия и ще бъдат използвани при спазване на действащото българско законодателство,
  • крайният потребител се задължава писмено да информира в срок до 30 дни Междуведомствената комисия след всяка последваща промяна на крайния потребител на продуктите, свързани с отбраната, на територията на Република България;

 

Всеки последващ краен потребител представя декларация по чл. 20, ал. 2, т. 4 отПравилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата "Електронно връчване".
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия.

 

За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
4. Отворете формата с Adobe Reader.
5. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
6. Попълнете полетата във формата.
7. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
8. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Писмена декларация от крайния потребител по образец

Удостоверение за внос на продукти, свързани с отбраната

На гишето за административно обслужване

Попълнено заявление можете да подадете лично, на гишето за административно обслужване в.

Дирекция "Административно обслужване":

Адрес:

обл. София (столица), общ. Столична, гр. София;

р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052

Телефон за връзка: 02/940 7001

Работно време: от 09:00 до 17:30

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Как ще получа резултата?

Ако сте заявили услугата по електронен път, резултатът ще ви бъде предоставен във вашият профил в системата "Електронно връчване".

 

Ако сте заявили услугата на гише в Министерството на икономиката, ще получите удостоверението лично.

Такси и срокове за издаване

След подаване на попълнени и подписани електронни документи в профила на институциата в системата "Сигурно електронно връчване", служител на Министерството икономиката изпраща във вашия профил в системата "Сигурно електронно връчване", Ви изпраща потвърждение за валидност на заявлението.

 

За услугата не се заплаща такса.

 

Срокът за издаване на заявлението е 7 дни.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Министерство на икономиката

Кой издава удостоверението?

Министерство на икономиката

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Министерство на икономиката

Телефон:

02 940 7001

E-mail:

Последна актуализация: 05.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}