1593 Издаване на удостоверения за трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България от министъра на икономиката

Какво представлява услугата?

Физическите и юридическите лица, регистрирани по реда на Търговския закон, притежаващи сертификат за получател, могат да получават продукти, свързани с отбраната от територията на държава-членка, посочени в генерално разрешение за трансфер, издадено и публикувано от държава-членка по произход, след представяне на декларация по образец в Министерството на икономиката и енергетиката. Декларацията се представя в срок до 7 работни дни преди планираната дата за получаване на продукти, свързани с отбраната.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

1. попълнено удостоверение по образец № 29 към Заповед на министъра на икономиката в 5 екземпляра;
2. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор, фактура, проформа-фактура); документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката и условия на доставка;
3. писмена декларация от крайния потребител, че:
- получените продукти, свързани с отбраната, няма да бъдат изнесени или трансферирани без разрешението на междуведомст вената комисия и ще бъдат използвани при спазване на действащото българско законодателство;
- крайният потребител се задължава писмено да информира в срок до 5 работни дни Министерството на икономиката преди всяка следваща промяна на крайния потребител на продуктите, свързани с отбраната на територията на Р България, с изключение на случаите на продажба в търговската мрежа.
4. копия на документи, удостоверяващи техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
5. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
6. документ за платена държавна такса.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
4. Отворете формата с Adobe Reader.
5. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
6. Попълнете полетата във формата.
7. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
8. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България

 

Писмена декларация по образец относно издаденото от компетентен орган на държавата на изпращача разрешение за трансфер

 

Писмена декларация от крайния потребител по образец

 

На гишето за административно обслужване

Можете да подадете попълнено заявление и на хартия в:

Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30

 

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Министерство на икономиката

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Министерство на икономиката

Телефон:

(02) 9407001

E-mail:

Последна актуализация: 05.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}