Издаване на удостоверения за извършени инвестиции за целите на разрешаване на пребиваване в страната

Какво представлява услугата?

1. Министерство на икономиката издава удостоверения за обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 и чл. 25, ал.1, т. 16 и чл. 25а от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), свързани с извършени инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и създадени работни места в България от чужденци, граждани на трети страни.

 

Удостоверението ще послужи пред Министерство на външните работи (МВнР) за получаване на виза, предназначена за лица, които искат да се установят продължително или постоянно в страната и пред Министерство на вътрешните работи (МВР) за издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване.

 

2. Министъра на икономиката издава документ за заслуги в икономическата сфера по чл. 45, т. 4 от Правилника за прилагане на ЗЧРБ (ППЗЧРБ), във връзка с чл. 25а от ЗЧРБ, който предвижда възможност чужденци (граждани на трети страни) да получат право на пребиваване в страната, без да са налице изискванията по ЗЧРБ, в случаите, когато имат заслуги към Република България в икономическата сфера.

 

Документът за заслуги по чл. 45, т. 4 от ППЗЧРБ ще послужи пред Министерство на външните работи за получаване на виза, предназначена за чужденци, които искат да се установят продължително или постоянно у нас и пред Министерство на вътрешните работи за издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване в страната.

 

Тук може да се запознаете с реда за издаване на документите по ЗЧРБ, както и с утвърдените образци, които могат да се ползват от заявителите.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

1. За издаване на документ за заслуги по чл. 45, т. 4 от ППЗЧРБ е необходимо да се подаде

  • заявление за издаване на документ по чл. 45,

формуляра, на който може да намерите по-долу;

2. За да се удостоверят обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 и чл. 25, ал.1, т. 16 от ЗЧРБ е необходимо да се подадат следните заявления:

  • заявление за издаване на удостоверение по чл. 24;
  • заявление за издаване на удостоверение по чл. 25,

формулярите, на които може да наметите на същата страница по-долу.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи". 
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 45, Т. 4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РБ ЗА ЗАСЛУГИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА

Заявление по чл.24, ал.1, т.20/чл.25, ал.1, т.16 от ЗЧРБ

Заявление по чл.25, ал1, т.13 от ЗЧРБ

На гишето за административно обслужване

Попълнено заявление можете да подадете лично, на гишето за административно обслужване.

 

Дирекция "Административно обслужване"

Адрес:

обл. София (столица), общ. Столична, гр. София;

р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052

Телефон за връзка: (02) 940 7001

Работно време: от 09:00 до 17:30 

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Как ще получа резултата?

След електронно заявяване на услугата, резултатът ще ви бъде предоставен във вашият профил в системата "Електронно връчване".

Такси и срокове за издаване

Такси: За предоставянето на услугата не се заплащат такси.

Срок за предоставяне на услугата: до 30 дни.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Министерство на икономиката

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Насърчителни мерки и проекти", отдел "Инвестиционна политика"

Телефон:

02/940 7462, 02/940 7263

E-mail:

Последна актуализация: 05.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}