Издаване на разрешения за транзит на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката.

Какво представлява услугата?

Транзитът на продукти, свързани с отбраната подлежи на контрол от държавата с цел защита на националната сигурност, на икономическите и външнополитическите интереси на Република България, както и за укрепване на международния мир и сигурност и изпълнение на международните задължения на Република България.

Услугата се изпълнява в съответствие със Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 30 и Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - чл. 13

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За издаване на разрешение за превоз на продукти, свързани с отбраната изпращачът или упълномощено от него лице представя в Междуведомствената комисия следните документи:

  1. попълнено заявление по образец №10;
  2. попълнен образец на разрешение № 22 в 5 екземпляра;
  3. копие на разрешението за износ;
  4. копие на сертификата за краен потребител и/или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на траната на крайния потребител;
  5. копие на разрешението за транзит или за приемане на територията на държавата, следваща Република България по маршрута на транзита, издадено от компетентен орган;
  6. копие на документите, удостоверяващи произхода, придобиването и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
  7. документ за платена държавна такса.

 

 

В случай че съгласно националното законодателство на държавата не се издава документът по т. 5, изпращачът или упълномощено от него лице представя в Междуведомствената комисия писмена декларация и заверен превод на български език за това.

 

Разрешението за транзит е валидно при условията и до изтичането на срока, посочени в него, но за не повече от 30 дни, считано от датата на въвеждането на територията на Република България.

 

В разрешението за транзит на продукти, свързани с отбраната, се посочват маршрутът на преминаване през територията на Република България и планираният срок за преминаване.

 

Междуведомствената комисия се произнася по заявленията в 7-дневен срок от датата на получаването им.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи". 
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Заявление за дейности с продукти, свързани с отбраната (Образец №10)

Разрешение за транзит на продукти свързани с отбраната

Как ще получа резултата?

След електронно заявяване на услугата, резултатът ще ви бъде предоставен във вашият профил в системата "Електронно връчване".

Такси и срокове за издаване

След подаване на попълнени и подписани електронни документи в профила на институциата в системата "Сигурно електронно връчване":

 

1. Служител на Министерството икономиката изпраща във вашия профил в системата "Сигурно електронно връчване":

  • потвърждение за валидност на заявление;
  • изискване за плащане, според вида услуга, сте избрали.

2. Заплатете услугата, според изискването за плащане, което сте получили. При попълване на платежно нареждане посочите вида административна услуга, която заплащате.

3. След извършване на плащането, прикачете копие от платежното нареждане (или друг документ, удостоверяващ извършено плащане) и го изпратете в профила на институцията в системата "Сигурно електронно връчване".

 

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв. Таксатата за разглеждане на подаденото заявление за издаване на разрешения за транзит на продукти, свързани с отбраната, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба е 50 лв. Таксата за издаване на разрешение  е 50 лв.

 

Таксата се заплаща по бюджетната сметка на Министерството на икономиката:

Стар идентификатор: сметка 3000102604 

IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01 

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD 

SWFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

 

Услугата може да бъде заплатена по банков път или на гише в административно звено за обслужване с банкова карта.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Министерство на икономиката

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", отдел "Международно контролирана търговия"

Телефон:

02 940 7030
Последна актуализация: 05.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}