Издаване на разрешения за превоз на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експорт

Какво представлява услугата?

Пълно наименование на услугата: Издаване на разрешения за превоз на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката

 

Превозът на продукти, свързани с отбраната, подлежи на контрол с цел защита на националната сигурност, на икономическите и външнополитическите интереси на Република България, както и за укрепване на международния мир и сигурност и изпълнение на международните задължения на Република България. 

Разрешението е валидно при условията и до изтичането на срока, посочени в него, но за не повече от 30 дни, считано от датата на въвеждането на територията на Република България.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да осъществите превоз на продукти, свързани с отбраната през територията на България, трябва да имате: разрешение за превоз на продукти, свързани с отбраната, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката.

В разрешението за превоз на продукти, свързани с отбраната се посочва маршрутът на преминаване през територията на Република България и планираният срок за преминаване.

 

За издаване на разрешение за превоз на продукти, свързани с отбраната изпращачът или упълномощено от него лице представя в Междуведомствената комисия следните документи:

 1. попълнено заявление образец № 10;
 2. попълнено разрешение по образец № 21 в пет екземпляра;
 3. копие на разрешението за износ;
 4. копие на сертификат за краен потребител и/или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител;
 5. копие на разрешението за транзит/превоз или за приемане на територията на държавата, следваща Република България по маршрута на транзита/превоза, издадено от компетентен орган;
 6. копие и заверен превод на български език на документите, удостоверяващи произхода, придобиването и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
 7. документ за платена такса.

 

В случай, че съгласно националното законодателство на държавата на изпращача не се издава разрешение за износ, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от изпращача и получателя и заверен превод на български език за това.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи". 
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Заявление за дейности с продукти, свързани с отбраната (Образец №10)

Разрешение за издаване на разрешения за превоз на продукти, свързани с отбраната

На гишето за административно обслужване

Как ще получа резултата?

Заявлението и придружаващите го документи се преглеждат и оцененяват от експерти от дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", след което се включват в дневния ред на следващото планирано заседание на Междуведомствената комисия.

 

Разрешението  се издава в 5 екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, вторият се изпраща в Държавна агенция "Национална сигурност", третият се изпраща в Централното митническо управление на Агенция "Митници", четвъртият се изпраща в Министерството на вътрешните работи, а петият остава в Междуведомствената комисия. Разрешението може да бъде използвано само от лицето, на което е издадено.

 

I. Междуведомствената комисия може да отложи вземането на решение по заявление за издаване на разрешение за превоз:

 1. когато липсват някои от документите, предвидени в правилника за прилагане на закона, или представените документи не съдържат изискваните данни;
 2. при необходимост от извършване на проверка по чл. 64, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ;
 3. при необходимост от получаване на допълнителна информация, свързана със сделката.

Междуведомствената комисия уведомява заявителя за отлагането и за мотивите за отлагането в срока по чл. 64, ал. 7 от ЗЕКПСОИТДУ. Отлагането е до отпадане на основанието за него, но за срок, не по-дълъг от 60 дни.

 

II. Междуведомствената комисия отказва с мотивирано решение издаването на разрешение, когато:

 1. са налице обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ или на посочените в чл. 12 от Регламент (ЕО) № 428/2009 цели и задължения;
 2. заявлението и приложените към него документи не съответстват на изискванията, предвидени в правилника за прилагане на закона;
 3. е налице несъответствие между заявените и действителните обстоятелства по сделката;
 4. заявителят е представил неистински документи или неверни данни;
 5. обявените в заявлението за издаване на разрешение крайна употреба и краен потребител не могат да гарантират, че изделията с двойна употреба няма да бъдат използвани за разработване, производство, използване, поддържане, съхраняване, откриване, идентифициране или разпространение на химическо, биологическо или ядрени оръжия или други ядрени експлозивни устройства или за разработването, производството, поддръжката или съхранението на ракети, способни да пренасят такива оръжия;
 6. съществуват ограничения или забрани, произтичащи от международни договори или от членството на Република България в международни организации;
 7. дейностите по разрешението засягат съществени интереси на Република България в областта на сигурността или са налице съображения за опазване на обществения ред; 
 8. не са изпълнени условията, предвидени в други нормативни актове.

При отказ лицето няма право да кандидатства за издаване на ново разрешение за срок 3 месеца от датата на отказа на конкретната сделка. Заявление, по което е взето решение за отказ в случаите по 1, т. 1, 2, 3, 5 - 8, може да се разгледа преди изтичането на срока по искане на заявителя в случай на отпадане на обстоятелствата по тях.

 

III. Междуведомствената комисия се произнася по заявленията за издаване на разрешения за превоз на продукти, свързани с отбраната в 7-дневен срок от датата на получаването им. При необходимост Междуведомствената комисия може да изиска:

 1. проверка на представените документи, включително проверка по дипломатически път;
 2. допълнителна информация, която има отношение към сделката;
 3. становище от други държавни органи, както и да привлича експерти, които да дават становища по въпроси, за които се изискват специални знания.

Междуведомствената комисия взема решение с мнозинство от две трети от всички членове на комисията в случаите, когато присъстват представители на всички министерства и ведомства, представени в комисията. Междуведомствената комисия взема решение с консенсус в случаите, когато не присъстват представители на всички министерства и ведомства, представени в комисията. Решение за издаване на разрешения за транзит на продукти, свързани с отбраната може да бъде взето и неприсъствено (в случай, че в 7-дневния срок за издаването му не е насрочено заседание на Междуведомствената комисия), ако протоколът е подписан с еднакво мнение от две трети от всички членове на Междуведомствената комисия в случаите, когато те представляват всички министерства и ведомства, представени в комисията. В случай че протоколът за вземане на неприсъствено решение не е подписан от представител на министерство или ведомство, представено в комисията, решението се взема само при наличие на еднакво мнение на всички останали членове.

 

Провължаване срока на валидност, изменение/допълнение, спиране, анулиране и отнемане на издадено разрешение:


Ако разрешена сделка не бъде изпълнена в срока на издаденото разрешение, не по-късно от 30 дни преди изтичането на срока заявителят може да поиска продължаване на срока с мотивирано заявление, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е било издадено.

 

IV. Издаденото разрешение се изменя и/или допълва с мотивирано решение от Междуведомствената комисия при:

 1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението;
 2. промени в обстоятелствата, при които е издадено разрешението;
 3. съображения, свързани със защита на съществени интереси на Република България в областта на сигурността, по съображения за опазване на обществения ред или обществената сигурност или в изпълнение на поети международни ангажименти.

В случай че издаденото разрешение се изменя и/или допълва по инициатива на заявителя, той уведомява Междуведомствената комисия в 14-дневен срок от настъпването на промяна в обстоятелствата, при които разрешението е издадено. Междуведомствената комисия в 30-дневен срок се произнася с решение по заявлението за изменение и/или допълнение на разрешението.

 

V. Междуведомствената комисия спира с мотивирано решение действието на издадено индивидуално или глобално разрешение за срок до 60 дни при:

 1. възникване на обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 2 или на посочените в чл. 12 от Регламент (ЕО) № 428/2009 цели и задължения;
 2. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението;
 3. промени в обстоятелствата, при които е издадено разрешението;
 4. съображения, свързани със защита на съществени интереси на Република България в областта на сигурността, по съображения за опазване на обществения ред или обществената сигурност или в изпълнение на поети международни ангажименти.

В случаите на спиране действието на разрешението по ал. 1 Междуведомствената комисия информира лицето, на което то е издадено, да преустанови дейностите по разрешението и да върне издаденото разрешение в Междуведомствената комисия.

Разрешение, чието действие е спряно, може да бъде възстановено преди срока по ал. 1 при отпадане на обстоятелствата, послужили за основание за спиране на действието му.

 

VI. Междуведомствената комисия анулира или ограничава с мотивирано решение обхвата на публикувано национално генерално разрешение по отношение на включените в него продукти, свързани с отбраната, или изделия с двойна употреба или по отношение на включените в него получатели, когато:

 1. възникнат обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 2 цели и задължения от ЗЕКПСОИТДУ;
 2. се въведат ограничения или забрани, произтичащи от международни договори или от членството на Република България в международни организации;
 3. дейностите по разрешението засягат съществени интереси на Република България в областта на сигурността или са налице съображения за опазване на обществения ред;
 4. е налице неизпълнение или риск от неизпълнение на условия, с които е свързано издаденото разрешение.

Междуведомствената комисия информира държавите членки и Европейската комисия за анулирането на разрешението, както и за основанията за налагането им.

Междуведомствената комисия може да забрани с мотивирано решение използването на генерално разрешение на Съюза за износ съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 от лица по чл. 37, ал. 1 от ЗЕКПСОИТДУ в случаите, посочени в ал. 1, т. 1 - 4, и/или когато е налице риск от неизпълнение на разпоредбите на ЗЕКПСОИТДУ .

Наложените ограничения  се отменят, в случай че обстоятелствата, послужили за налагането им, отпаднат.

 

VII. Междуведомствената комисия отнема с мотивирано решение издаденото индивидуално или глобално разрешение, когато:

 1. възникнат обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ цели и задължения;
 2. дейността, която се извършва, не съответства на условията, определени в издаденото разрешение;
 3. заявителят не е изпълнил предвидено в този закон задължение, като това неизпълнение е установено с акт на компетентен държавен орган;
 4. заявителят е представил неистински документи или неверни данни, които са послужили като основание за издаване на разрешението;
 5. се въведат ограничения или забрани, произтичащи от международни договори или от членството на Република България в международни организации;
 6. дейностите по разрешението засягат съществени интереси на Република България в областта на сигурността или са налице съображения за опазване на обществения ред;
 7. на лицето, на което е издадено разрешение, е отнет лицензът за право за извършване на износ и внос напродукти, свързани с отбраната, сертификатът за получател на продукти, свързани с отбраната, или удостоверението за регистрация за трансфер и за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, или регистрацията за износ, трансфер и брокерска дейност с изделия с двойна употреба е заличена или прекратена.

 

При отнемане на разрешението  лицето няма право да кандидатства за издаване на ново разрешение за срок три месеца от датата на отнемането му.

 

След електронно заявяване на услугата, резултатът ще ви бъде предоставен във вашият профил в системата "Електронно връчване".

Такси и срокове за издаване

След подаване на попълнени и подписани електронни документи в профила на институциата в системата "Сигурно електронно връчване":

 

1. Служител на Министерството икономиката изпраща във вашия профил в системата "Сигурно електронно връчване":

 • потвърждение за валидност на заявление;
 • изискване за плащане, според вида услуга, сте избрали.

2. Заплатете услугата, според изискването за плащане, което сте получили. При попълване на платежно нареждане посочите вида административна услуга, която заплащате.

3. След извършване на плащането, прикачете копие от платежното нареждане (или друг документ, удостоверяващ извършено плащане) и го изпратете в профила на институцията в системата "Сигурно електронно връчване".

 

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв. Таксатата за разглеждане на подаденото заявление за издаване на разрешения за превоз на продукти, свързани с отбраната, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба е 50 лв. Таксата за издаване на разрешение  е 50 лв.

 

Таксата се заплаща по бюджетната сметка на Министерството на икономиката:

Стар идентификатор: сметка 3000102604 

IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01 

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD 

SWFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

 

Услугата може да бъде заплатена по банков път или на гише в административно звено за обслужване с банкова карта.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Министерство на икономиката

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Административно обслужване"

Телефон:

(02)940 7001

E-mail:

Последна актуализация: 26.08.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}