Вписване на промяна в обстоятелствата в удостоверенията за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки

Какво представлява услугата?


От процедура за вписване на промяна в обстоятелствата в издадено удостоверение за регистрация на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки могат да се възползват всички лица, притежаващи удостоверение за регистрация за производство на спирт, дестилати и  спиртни напитки.

 

Услугата се предлага на основание на чл. 155 от Закон за виното и спиртните напитки.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

1. Заявление за регистрация с посочване на ЕИК по Закона за търговския регистър или данни за търговска регистрация по националното законодателството с приложен документ, който я удостоверява и отразява лицето, което представлява търговеца;


2. Техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем;


3. Оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;


4. Техническа спецификация за производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати или спиртни напитки - два екземпляра;


5. Декларация от производителя за извършване на производство съгласно изискванията на този закон по образец съгласно Приложение № 6;


6. Списък с трите имена и ЕГН (личен номер или личен номер за чужденец) на лицата, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 146;


7. Документ за платена такса за вписване в регистъра в размер, определен с тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството по Закона за държавните такси.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи". 
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Завление за промяна в обстоятелствата в удостоверение на производител, вписан в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки

 

 

Образец на техническа спецификация за производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка

На гишето за административно обслужване

Заявлението, заедно с придружаващите го документи може да се подаде лично, на гишето за административно обслужване в министерство на икономиката:


Дирекция "Административно обслужване"​
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Телефон за връзка: (02)940 7001
Факс: (02)987 21 90; 981 99 70
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: от 09:00 до 17:30, Чл. 34, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата може да получите в:

 

Дирекция "Административно обслужване"​
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Телефон за връзка: (02)940 7001
Факс: (02)987 21 90; 981 99 70
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: от 09:00 до 17:30, Чл. 34, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Такси и срокове за издаване

Срок за предоставяне:

14 работни дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

без срок

 

Такса за предоставяне на услугата:

За услугата вписване на промени в обстоятелствата в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки и в удостоверението за регистрация се заплаща фиксирана такса 120 лв.

 

Таксите се изплащат в брой или безкасово по съответната:

Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD

SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Министерство на икономиката

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Министерство на икономиката

Телефон:

(02)9407001

E-mail:

Последна актуализация: 05.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}