Изготвяне на становища по класифициране на изделия и технологии с двойна употреба спрямо Приложение I на Регламент ЕО № 428/2009, Списъка на продуктите, свързани с отбраната, и Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос в отговор на запитвания на физически и юридически лица и други държавни органи и институции

Какво представлява услугата?

Изготвяне на становища по класифициране на изделия и технологии с двойна употреба спрямо Приложение I на Регламент ЕО № 428/2009, Списъка на продуктите, свързани с отбраната, и Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос в отговор на запитвания на физически и юридически лица и други държавни органи и институции.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

  • Заявление по образец за класифициране на изделия и технологии.
  • Документ, потвърждаващ външнотърговската сделка (поръчка, фактура, проформа- фактура, договор и др.) - в зависимост от типа заявление.
  • Документ от производителя на изделията (технически характеристики, каталожни данни, анализни сертификати за физични и/или химични показатели и стойности, чертежи и др.), доказващи вида, характера и функционалното предназначение, на заявените за класифициране изделия и технологии.

В случай, че заявлението не е подписано от ръководителя на дружеството, заявителят трябва да представи копие на нотариално заверено пълномощно, че лицето може да изготвя и подписва заявлениея за класифициране на изделия и технологии в Министерството на икономиката.

 

 

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
4. Отворете формата с Adobe Reader.
5. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
6. Попълнете полетата във формата.
7. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
8. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

 

Заявление за класифициране на изделия и технологии

Заявление за класифициране на изделия и технологии за износ, трансфер и реекспорт

Заявление за класифициране на изделия и технологии за транзит, превоз и брокерска сделка

 

На гишето за административно обслужване

Дирекция "Административно обслужване"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична,

гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052

Телефон за връзка: (02) 940 7001

Факс: (02) 987 21 90; 981 99 70

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30 

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Как ще получа резултата?

След електронно заявяване на услугата, резултатът ще ви бъде предоставен във вашият профил в системата "Електронно връчване".

Такси и срокове за издаване

Срокът за предоставяне на услугата е до 5 работни дни.

За услугата не се заплаща такса.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Министерство на икономиката

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Административно обслужване"

Телефон:

(02) 940 7001

E-mail:

Последна актуализация: 05.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}