Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание

Какво представлява услугата?

Всички лица, притежаващи удостоверение за регистрация за производство на спирт, дестилати и  спиртни напитки, могат да заявяват процедура по утвърждаване на спиртна напитка с географско удостоверение за регистрация.

 

Услугата се предлага на основание на: 
- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 110/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки

- чл. 155 от Закон за виното и спиртните напитки.

 

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

1. Заявление, подписно от управляващия или надлежно упълномощено лице, което съдържа:

- пълното име, адрес, телефонен номер и/или номер на факс и електронен адрес на заявителя;

- Булстат или ЕИК;

 

Към заявлението се прилагат:

- топографска карта на географския район в мащаб 1:25 000, на която се нанасят границите на общините, на чиято територия се добиват суровини за производството на спиртната напитка с географско указание; на картата се означават наименованията на местностите и местонахождението и границите на насажденията;


- почвена скица на географския район в мащаб 1:25 000 с означаване на видовете почви;


- справка за площите, засадени с плододаващи лозя или овощни култури;


- справка за сортовия състав на плодовете и сортовата структура на засадените плододаващи лозя или овощни култури;


- справка за характеристиките на гроздето или плодовете - захарно съдържание, киселинност, механичен състав и други;


- описание на автентична или традиционна технология за производството на спиртната напитка с географско указание - бране, сортиране и подбор на суровината, начин на транспортиране, преработка, метод на ферментация, вид и обем на съдовете за ферментация, метод на дестилация, начин на съхраняване, методи за обработка и други;


- справка и документи за връзката между произвежданата спиртна напитка, нейното качество, известност или други специфични характеристики и географския й произход;


- анализно свидетелство за основните физико-химични показатели съгласно нормативните изисквания за съответния продукт, издадено от акредитирана лаборатория;


- протокол на регионалната дегустационна комисия за извършен органолептичен анализ и оценка;


- копие от сертификат за автентичност на гроздови, винени и джиброви ракии, и бренди, издаден от Регионалната лозаро-винарска камара;


- декларация за верността на обстоятелствата по т. 3 - 7.


2. Документ за платена държавна такса.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи". 
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за утвърждаване на спиртни напитки с географско указание

 

ДЕКЛАРАЦИЯ за верността на заявените обстоятелства при образуване на процедура по утвърждаване на спиртна напитка с географско указание

На гишето за административно обслужване

Заявлението, заедно с придружаващите го документи може да се подаде лично, на гишето за административно обслужване в министерство на икономиката:


Дирекция "Административно обслужване"​
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Телефон за връзка: (02)940 7001
Факс: (02)987 21 90; 981 99 70
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: от 09:00 до 17:30, Чл. 34, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

 

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата може да получите в:

Дирекция "Административно обслужване"​
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
Телефон за връзка: (02)940 7001
Факс: (02)987 21 90; 981 99 70
Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
Работно време: от 09:00 до 17:30, Чл. 34, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката - Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Такси и срокове за издаване

Срок за предоставяне:

в срок до три месеца

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

безсрочен

 

Такси за услугата:

1. Такса за разглеждане  на заявление и на представените документи за утвърждаване на спиртна напитка с географско указание - 1180 лв.

2. Такса за вписване в в удостоверението за регистрация на спиртна напитка с географско указание - 100 лв.

 

Таксите се изплащат в брой или безкасово по съответната:

Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD

SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

 

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Министерство на икономиката

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Министерство на икономиката

Телефон:

02 9407001

E-mail:

Последна актуализация: 05.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}