Издаване на световен код за идентифициране на производител на ППС

Какво представлява услугата?

Услугата се предоставя на основание чл. 138, ал. 6 от Закона за движение по пътищата и чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 1 от 30.10.2003 г. за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътни превозни средства, произвеждани в Република България, издадена от министъра на икономиката.

 

Първите три знака на VIM кода идентифицират по уникален начин производителя на пътно превозното средство (ППС) чрез WMI код. Министерството на икономиката издава втория и третия знак на WMI въз основа на писмено заявление на производителя.

 

При сливане или вливане в други производители със същия предмет на дейност и/или придобиване на активи от друг производител със същия предмет на дейност, за чиито продукти има издаден WMI, Министерството на икономиката извършва преценка и взема решение за необходимостта от издаване на нов WMI.

 

При промяна на наименованието си, производителя е длъжен да информира Министерството на икономиката. Нов WMI не се издава, когато наименованието на производителя не е променено и продуктите на производителя запазват своята идентичност по отношение на регистрация, лицензиране, титуловане и одобрение на типа.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За издаване на световен идентификационен код на производител на ППС могат да кандидатстват физически лица, регистрирани по Търговския закон, производители на пътни превозни средства и юридически лица, производители на пътни превозни средства.

 

Необходимо е да подадете заявление по образец, подписно от управляващия или надлежно упълномощено лице. Заявлението съдържа:

  • пълното име, седалището и адреса на управление на заявителя, телефонен номер и/или номер на факс и електронен адрес на заявителя;
  • БУЛСТАТ или ЕИК;
  • търговско наименование на ППС
  • ППС (Ремарке, товарен автомобил, лек автомобил, автобус и др.)

Към заявлението се прилага копие от картата за идентификация по Булстат и копие от съдебното решение за създаване на фирмата, в случай че заявителят не е пререгистриран в Търговския регистър.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да притежавате и инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
4. Отворете формата с Adobe Reader.
5. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
6. Попълнете полетата във формата.
7. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.
8. Натиснете с мишката в полето заявител, за да подпишете електронно формата.
9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Министерство на икономиката.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

2192 Заявление за издаване на световен код за идентифициране на производител на ППС

На гишето за административно обслужване

Попълнено заявление можете да подадете лично, на гишето за административно обслужване.

 

Дирекция "Административно обслужване"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София;

р-н Средец, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052

Телефон за връзка: (02) 940 7001

Факс: (02) 987 21 90; 981 99 70

Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30 

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Как ще получа резултата?

След електронно заявяване на услугата, резултатът ще ви бъде предоставен във вашия профил в системата "Електронно връчване".

 

При заявяване на гише, информирайте се на място относно условията за получаване на резултата.

Такси и срокове за издаване

Три работни дни след получаване на потвърждение от Обществото на автомобилните инженери (SAE — Society of Automotive Engineers).

За предоставяне на световен код за идентифициране на ППС такси не се събират.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Министерство на икономиката

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Административно обслужване"

Телефон:

(02) 940 7001

E-mail:

Последна актуализация: 05.04.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}