2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Какво представлява услугата?

След подаване на заявление по образец стартира процедура по промяна на собствеността/лицето, извършващо дейност в обекта в категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение.

 

При настъпване на промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър (НТР),  хотелиерът е длъжен в 14-дневен срок от настъпването да заяви промените за вписване в НТР и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо.

За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление-декларация до министъра на туризма и документи, удостоверяващи промяната.

Заявлението-декларация е внася за разглеждане от Експертната комисия по категоризация на туристически обекти  /ЕККТО/. Комисията разглежда заявлението-декларация и приложенията към нея в 14 дневен срок от дата на постъпването им.  След като констатира, че представените документи обосновават съответствие с изискванията по чл. 129 от Закона за туризма, се произнася по тях с мотивирано предложение до съответния категоризиращ орган или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.

В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи  експертната комисия по категоризация на туристически обекти в срок 10 работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им. Срокът спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността. Ако в указания срок  непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени,  категоризиращият орган със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта.

Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране е със срок на валидност четири месеца. 

Когато в срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта не е извършена проверка на място за съответствието му с изискванията за заявената категория, по причина, която не се дължи на хотелиера или ресторантьора, срокът на временното удостоверение може да бъде еднократно удължен.

 Органът по категоризация или оправомощено от него длъжностно лице  определя срока за удължаване и издава ново временно удостоверение с актуален срок на валидност.

В срока на действие на временните удостоверения по решение на съответната ЕККТО се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория. За резултата от проверката се съставя констативен протокол, който отразява всички установени факти и обстоятелства от проверката и предложение до съответната ЕККТО, за:

1. определяне на вида и категорията на туристическия обект, които са заявени или които са установени от експертна работна група при проверката на място в обекта, или

2. отказ за определяне на вида и категорията на туристическия обект.

 Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на съответната ЕККТО със заповед:

1. определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория; или

2. мотивирано отказва определянето на вида и категорията на туристическия обект.  

В случаите, когато е отказано определяне на вида и категорията заповедите се изпращат на заявителя и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

При издаване на заповед за отказ за определяне на вида и категорията на обекта заявителят няма право да подаде ново заявление-декларация в срок 6 месеца от влизането в сила на заповедта за отказ.

На категоризираните места за настаняване се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта.

Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя.

Категорията на местата за настаняване се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията - http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2015-08/naredba_za_kategorizatzia_na_mn_zhr_25.08.2015.pdf

 Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на местата за настаняване е  5 години.  

В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да подаде заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента. Категорията на обектите се прекратява с изтичането на срока.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 1. Заявление по образец; 
 2. Копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност (по служебен път).
 3. Удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация (по служебен път).
 4. Копие от акта за собственост – при промяна на собствеността.
 5. Копие от  договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта.
 6. Копие от ЕИК по Булстат.
 7. Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец, както и копия от документи, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на  управителя на обекта.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връч-ване“ към Общинска администрация.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

З А Я В Л Е Н И Е за вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кметът на общината

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Специализирана администрация
Последна актуализация: 22.08.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}