2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Какво представлява услугата?

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект след подадено заявление по образец и приложени документи. 

 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 • Заявление по образец; 
 • Декларация по образец за регистрация в Търговския регистър /за ЮЛ/;
 • Декларация, че юрид. лице не е в процедура на ликвидация и несъстоятелност / за ЮЛ/;
 • Документ за платена такса;
 • Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация - разрешение за ползване или Акт 16 /за ЮЛ/;
 • Заявление /попълва се и се входира в програмен продукт в Общински информационен център/;
 • Копие от договор за наем /за ЮЛ и ФЛ/;
 • Копие от документи за собственост /за ЮЛ и ФЛ/;
 • Копие от документи, удостоверяващи профес. и езикова квалификация на управителя на туристическия обект /за ЮЛ/;
 • Копие от лична карта - за отседнал в населеното място, където се намира обекта /ФЛ/;
 • Нотариално заверено изрично пълномощно /в случите на искане от други лица/.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връч-ване“ към Общинска администрация.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Образци за заявяване на услугата:

З А Я В Л Е Н И Е за потвърждаване или промяна категорията на туристически обект на основание чл. 133, ал. 3 от Закон за туризма

На гишето за административно обслужване

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката са в направление "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" на съответната община.

Как ще получа резултата?

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини: 

 

 • лично от звеното за административно обслужване; 
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга; 
 • по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване. 

Такси и срокове за издаване

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида заявената услуга.

Информация за таксите и сроковете за получаване на резултата от административната услуга може да изтеглите от тук. 

 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

 

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Услуги, предоставяни от общински администрации

Кой издава удостоверението?

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Кметът на общината
Последна актуализация: 20.08.2019
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}