Издаване на удостоверения на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Какво представлява услугата?

Многодетните майки имат право на безплатно пътуване веднъж в годината - отиване и връщане, с железопътния и автобусния транспорт в страната.

Разходите за пътуване се изплащат въз основа на заявление-декларация по образец, подадено в едномесечен срок от крайната дата на извършеното пътуване.

Към заявление-декларацията се прилагат билетите от извършеното пътуване и се представя копие от удостоверението, в което превозвачът е отразил пътуването.

 

Превозните документи (билетите) съдържат най-малко следните реквизити:

 • наименованието и адреса на превозвача в съответствие с лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
 • надпис "Билет за пътуване", съответно "Карта за пътуване";
 • номер на билета/картата;
 • превозна цена;
 • дата на издаване на билета - за превозните документи;
 • маршрут;
 • отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов нормативен акт;
 • датата на пътуване и часа на тръгване - за превозните документи;
 • номер на мястото на пътника - за превозните документи.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

 • Заявление-декларация по образец;
 • Билети за извършено пътуване;
 • Копие от удостоверение за безплатно пътуване, в което превозвачът е отразил извършеното пътуване;
 • Лична карта (за справка).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
I. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
II. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
III. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.


За да заявите услугата:
1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
3. Отворете формата с Adobe Reader.
4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
5. Попълнете полетата във формата.
6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.


Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенцията за социално подпомагане.

Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

 

Заявление за издаване на удостоверние за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки.

На гишето за административно обслужване

Подайте по настоящ адрес в дирекция „Социално подпомагане“ заявление-декларация по образец и посочените необходими документи.

Как ще получа резултата?

Резултатът се получава на гише или в системата "Сигурно електронно връчване" в 14-дневен срок от датата на подаване на заявление-декларация.

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 12.04.2019
Copyright © 2019 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}