778 Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас

Какво представлява услугата?

Право на еднократна помощ за ученици записани в първи клас имат семейства, чийто доход е по-нисък или равен на дохода определен за целта в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.


Правно основание: 


Закон за семейни помощи за деца - чл. 10а

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Начин на заявяване:


Чрез подаване на заявление-декларация по образец по настоящ адрес на лицето.

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
 3. Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
 4. Медицински протокол на ЛКК – в случаите по чл. 26 ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца;
 5. Лична карта (за справка).

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран елект-ронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете полетата във формата.
 6. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 7. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенция за социално подпомагане.

или 


Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронни форми“.

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС ПО ЧЛ. 10а ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

На гишето за административно обслужване

Подайте попълненото заявление-декларация по образец и придружаващите го документи в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

 

 

Такси и срокове за издаване

Такси: 

 

Не се заплаща за услугата

 

Срок за предоставяне на административната услуга:

 

14 дни

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес

Телефон:

(+359 2) 935 05 18

E-mail:

Последна актуализация: 27.01.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}