832 Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места в Дирекция "Бюро по труда"

Какво представлява услугата?

Заявяване от работодатели на свободни работни места и изискванията за тяхното заемане.

 

Заявка-спецификация за свободно работно място (формуляр по утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, в която работодателите попълват: длъжността, с основни задължения и допълнителни задачи; броя работни места; основните изисквания за заемане на работното място, като образование, квалификация; допълнителни изисквания по отношение на професионални умения без документ и личностни характеристики; начинът, по който ще се извършва подбора на кандидатите и начинът на кандидатстване, др.) се приема от всяко от териториалните поделения на Агенция по заетостта - дирекции "Бюро по труда" (ДБТ), на място, по телефон/ факс, по електронен път – електронна поща или чрез електронно структуриран формуляр на официалния сайт на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/bg/prl/srm/ или чрез системата за сигурно електронно връчване. 

 

При обявяване на работните места работодателите нямат право да определят условия по признак пол, възраст, народност, етническа принадлежност и здравословно състояние. Изключения се допускат само по отношение на пол, възраст и намалена работоспособност, когато вследствие на естеството на работата полът, съответно възрастта или здравословното състояние, представлява съществен елемент от нея.

 

Подадените от работодателя заявки-спецификации за свободни работни места, независимо от избрания от него комуникационен канал (на място в ДБТ, по телефон/ факс или по електронен път – електронна поща или електронно структуриран формуляр на официалния сайт на Агенция по заетостта) се въвеждат в автоматизираната информационна система "Национална база от данни за пазара на труда и Европейски социален фонд".

 

В случаите, когато в заявките работодателят поставя условия, противоречащи на закона или съдържащи изисквания към кандидатите, несъответстващи на характера на работата, директорът на ДБТ отказва да извършва посреднически услуги за наемане на работна сила с писмено решение.

 

Селекция и подбор

 

Процедурата по селекция и подбор се изразява в съпоставяне на профилите на търсещите работа лица с изискванията на работодателя за заемане на обявените от тях свободни работни места.

В информацинната система на Агенция по заетостта се генерира списък из регистрираните търсещи работа лица, на подходящи кандидати за съответното свободно работно място. След което се селектират кандидатите, чийто профил максимално отговаря на условията за заемане  на обявеното свободно работно място.

Резултатът е избран/и подходящ/и кандидат/и, удовлетворяващ/и напълно или в голяма степен изискванията на работодателя.

 

Насочване на подходящи търсещи работа лица към обявените свободни работни места

 

След извършената селекция и подбор трудовият посредник информира и консултира регистрираните търсещи работа лица за изискванията на работодателя за заемане на обявените от него свободни работни места. Насочването на един или повече кандидати за конкретно свободно работно място се извършва съобразно постигнатата договореност между трудовия посредник и съответния работодател. То може да се осъществи чрез индивидуално насочване или чрез включване на лицето в списък за групово насочване на подходящите за определено работно място кандидати, генерирани от информационната система на Агенция по заетостта.

На работодателя за провеждане на интервю и извършване на окончателния избор се предоставят с профилите/ автобиографиите на търсещите работа лица, при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни. 

Работодателят е длъжен да информира дирекция "Бюро по труда"/ трудов посредник за резултатите от насочването и проведеното интервю.

 

На основание на:

 

 • Закон за насърчаване на заетостта - чл. 22, ал. 2, т. 1; чл. 22а
 • Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта - чл. 22, т. 4, б. б

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

 

Заявка-спецификация за свободно работно място (формуляр, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта), в която работодателите попълват: длъжността, с основни задължения и допълнителни задачи; броя работни места; основните изисквания за заемане на работното място, като образование, квалификация; допълнителни изисквания по отношение на професионални умения без документ и личностни характеристики; начинът, по който ще се извършва подбора на кандидатите и начинът на кандидатстване, др.

Как да заявя услугата?

По електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:

 

 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:

 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Работодател за да подпишете електронно формата.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 

Съхранената, попълнена и подписана форма и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Дирекция „Бюро по труда“ по настоящ адрес.

 

 

или

 

 

Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

 

 

Образци на документи за заявяване на административната услуга:

 

Заявкa-спецификация за свободни работни места

 

 

На гишето за административно обслужване

Подайте заявка-спецификация за свободно работно място по образец в Дирекция „Бюро по труда“ по настоящ адрес.

Как ще получа резултата?

В информационната система на Агенция по заетостта се генерира списък из регистрираните търсещи работа лица, на подходящи кандидати за съответното свободно работно място. След което се селектират кандидатите, чийто профил максимално отговаря на условията за заемане  на обявеното свободно работно място.

 

Резултатът е избран/и подходящ/и кандидат/и, удовлетворяващ/и напълно или в голяма степен изискванията на работодателя.

Такси и срокове за издаване

Не се заплаща за услугата

Допълнителна информация за услугата

Кой я предоставя?

Кой издава удостоверението?

Tериториалните поделения на Агенция по заетостта - дирекции "Бюро по труда" (ДБТ)

Кой може да предостави информация за услугата?

Звено:

Дирекция "Бюро по труда" по настоящ адрес

Телефон:

Агенция по заетостта - 02/ 980 87 19

E-mail:

Последна актуализация: 17.03.2020
Copyright © 2020 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}