Регистри на Патентното ведомство, Автомобилна администрация и НАП са сред 30-те нови бази в автоматичния обмен на данни

Тридесет нови регистъра с данни са в процес на присъединяване към автоматичния обмен на информация между администрациите. Това е дейност от проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство, с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса”. Напредъкът по изпълнението на дейностите бе представен на информационно събитие.

Сред новите бази данни, които ще предоставят информация по автоматичен път са регистрите на марките, на патентите и на промишлените дизайни към Патентното ведомство; регистрите на вписаните администратори на лични данни и на тези, на които е отказана регистрация от Комисията за защита на личните данни; регистъра на търсещите работа лица към Агенцията по заетостта; регистър за издадените удостоверения за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Създадена е и мобилна версия на Единния портал за електронни услуги. Порталът има българска и английска версия. Осигуряват се условия за консолидиране на сайтовете на централните и общински администрации.

В рамките на проекта са разработени системи за еднократна автентификация на потребителите (информационни системи и служители в администрацията); както и сигурни механизми за проверка на достоверността на електронните документи. Осигурява се и оборудване за обезпечаване на нуждите на електронното управление.

Моделът за е-плащания към бюджетните организации е обновен, а единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местна администрации – pay.egov.bg се подготвя за заплащане по електронен път на административни услуги.

В приветствието си към участниците в събитието, ръководителят на проекта Христо Христов посочи, че отделните дейности са свързани с разработване и внедряване на нови компоненти, надграждащи основните системи на електронното правителство. Той представи постигнатите към момента резултати сред които са е-автентификация, е-оторизация, генериране и обработка на бизнес събития, е-валидиране на електронни документи или техни хартиени копия, е-връчване, е-разплащане между администрациите при предоставяне на електронни услуги. „Със свързването на още 30 регистъра на централно ниво се разширяват възможностите за автоматичен обмен на данни, поддържани от различните администрации, с цел предоставяне на голям брой комплексни административни електронни услуги“, каза още Христо Христов. По думите му, това е поредна крачка към изграждане на „цифрова администрация”, която ще доведе до намаляване на разходите при обмен на информация и ще улесни достъпа на гражданите и бизнеса до електронни услуги.

Проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство, с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”. Общата стойност на проекта е малко над 20 мнл. лв., като той трябва да приключи до края на годината.примерен текст към изображение на новина 2
Публикувано от:
Администратор ЕПДЕАУ
Публикувано на:
30.09.2015
Copyright © 2019 Държавна Агенция "Електронно управление"
Complementary Content
${loading}