Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Регистриране на лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България

Какво представлява услугата

Описание

НФЦ създава и поддържа единен публичен регистър на:

 

 1. филмовите продуценти;
 2. разпространителите на филми в Република България;
 3. лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България;
 4. киносалоните в Република България;
 5. филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти;
 6. филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България;
 7. филмите, създадени с подкрепата на агенцията или съвместно с Българската национална телевизия.

За вписване в регистъра подуцентът, съответно лицето, осъществяващо разпространение и/или показ, подава заявление по образец за регистрация.

 

Регистрацията на  филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България и филмите, създадени с подкрепата на агенцията или съвместно с Българската национална телевизия регистрацията се извършва служебно от агенцията.


Лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България подлежат на регистрация ако са лица, регистрирани като търговци по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство или Швейцария.

 

- Правно основание

- Какво е необходимо да приготвя предварително

1. Заявление за регистрация в Единния публичен регистър (ЕПР) на лицата, осъществяващи кинопоказ,

с приложени следните документи:

 

1.1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или заверен от консулска служба превод на документ, издаден от компетентен орган в държавата на учредяване на чуждестранното лице, удостоверяващ, че то има право да осъществява дейност по показ на филми (удостоверението от търговския регистър се изважда служебно от водещия регистъра в НФЦ).

1.2. квитанция за платена такса

 

Документите следва да бъдат представени - на хартиен носител и в електронен вариант или само на хартиен носител.

Ако заявлението и документите са подадени  по електронен път, то при получаванe на удостоверението за регистрация в ИА НФЦ трябва да се предоставят и хартиените документи..

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване,Със заявление по пощата,По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:
 

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

 

За да заявите услугата:
 

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

 
 

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Национален филмов център - София.

 

или


 
Натиснете бутона Заяви услугата за връзка със системата.

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

7 дни

Начини на плащане

На гише в административно звено за обслужване в брой,На гише в административно звено за обслужване с банкова карта,По банков път,По електронен път

Такси

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 240 лв, съгласно Тарифа за таксите, които събира ИА НФЦ.

 

- Резултат от услугата

Описание

Резултатът от услугата се получава само на място в ИА Национален филмов център - София на 
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. "Дондуков" 2А
Телефон за връзка: 0899943002
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12.30 - 13.30
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Кой издава резултата от услугата

Изпълнителен директор

Как ще получа резултата

Като електронен документ в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване,Като електронен документ чрез портал за предоставяне на електронни услуги

+ Административни звена, предоставящи услугата

Служители в администрацията
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0899943002
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, 12.30 - 13.30

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Кой може да предостави информация за услугата

Национален филмов център - София

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не